ทำให้ถูกต้อง…ตั้งแต่แรก

เรามักอ้างว่า “เราไม่มีเวลา” ทำให้ถูกต้องตั้งแต่แรก 

แต่เรามีเวลาเสมอในการแก้ปัญหาจากการไม่ได้ทำให้ถูกตั้งแต่แรก

ผลที่ตามมาก็คือ…มักจะต้องใช้เวลา และทรัพยากร มากกว่าหลายเท่า

ลองมาดูสิ่งที่เกิดบ่อยกัน

ให้เวลาน้อยมาก ในการคัดเลือกคนที่เหมาะให้มาทำงาน

แต่ต้องมาใช้เวลาเยอะมาก ในการแก้ปัญหาจากคนที่ไม่เหมาะกับงาน

ให้เวลาน้อยมาก ในการสอนทักษะใหม่ให้พนักงาน

แต่มีเวลามาก มาแก้ไขปัญหาจากการขาดทักษะใหม่ของเขา

ให้เวลาน้อยมาก ในการมอบหมายงานที่ซับซ้อน

แต่ต้องใช้เวลามาก ในการแก้ไขงานใหม่ 

ให้เวลาน้อยมาก ในการสร้างความผูกพันให้พนักงาน

แต่ต้องใช้เวลามาก ในการแก้ปัญหาขวัญกำลังใจตกต่ำ

ประโยชน์ของการทำสิ่งต่างๆถูกต้องตั้งแต่ครั้งแรก

– ลดเวลาและทรัพยากรที่ใช้ในการทำงาน เมื่องานเสร็จสมบูรณ์ตั้งแต่ครั้งแรก เราก็ไม่ต้องเสียเวลามาแก้ไขหรือปรับปรุงงานอีก ส่งผลให้งานเสร็จเร็วขึ้นและประหยัดทรัพยากรต่าง ๆ เช่น แรงงาน วัสดุ อุปกรณ์ เป็นต้น

– ลดความเสี่ยงในการเกิดข้อผิดพลาด เมื่องานถูกต้องตั้งแต่ครั้งแรก ก็ลดความเสี่ยงในการเกิดข้อผิดพลาดตามมา ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อคุณภาพงาน ความปลอดภัย หรือความพึงพอใจของลูกค้า

– สร้างภาพลักษณ์ที่ดี เมื่องานเสร็จสมบูรณ์และตรงตามความต้องการของลูกค้า ก็สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ขององค์กร

ผลเสียของการทำสิ่งต่างไม่ถูกต้องตั้งแต่ครั้งแรก

– เสียเวลาและทรัพยากรในการทำงาน เมื่องานต้องแก้ไขหรือปรับปรุง ก็ต้องใช้ทั้งเวลาและทรัพยากรในการทำงาน ซึ่งอาจทำให้งานเสร็จช้าลงและเสียค่าใช้จ่ายมากขึ้น

– เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดข้อผิดพลาด ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นอาจส่งผลเสียต่อคุณภาพงาน ความปลอดภัย หรือความพึงพอใจของลูกค้า

– สร้างภาพลักษณ์ที่ไม่ดี เมื่องานไม่เสร็จสมบูรณ์และตรงตามความต้องการของลูกค้า ก็สร้างความไม่พึงพอใจให้กับลูกค้า และส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ขององค์กร

สาเหตุที่คนมักพลาด

– ขาดความรอบคอบ มักรีบร้อนในการทำงานโดยไม่ตรวจสอบให้รอบคอบ

– ขาดความรู้หรือทักษะที่จำเป็น ในการทำงานบางอย่างอาจต้องใช้ความรู้หรือทักษะเฉพาะทาง ซึ่งหากขาดความรู้หรือทักษะที่จำเป็น ก็อาจทำให้ทำงานผิดพลาดได้

– ขาดประสบการณ์ การทำงานบางอย่างต้องอาศัยประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งหากขาดประสบการณ์ ก็อาจทำให้ทำงานผิดพลาดได้

แนวทางการพัฒนาตัวเองให้ดีในเรื่องนี้

– ฝึกฝนให้เกิดความรอบคอบ ฝึกฝนตรวจสอบให้รอบคอบก่อนทำงานทุกครั้ง

– หมั่นเรียนรู้และอัปเดตความรู้และทักษะที่จำเป็น หาความรู้และฝึกฝนทักษะที่จำเป็นอยู่เสมอ เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

– ขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นเมื่อจำเป็น หากไม่แน่ใจหรือไม่มีความรู้หรือทักษะที่จำเป็น ก็ควรขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นที่มีความรู้หรือทักษะที่เชี่ยวชาญ

ตัวอย่างในงานต่าง

– ร้านอาหาร หากพนักงานเสิร์ฟทำรายการอาหารผิด ลูกค้าอาจได้รับอาหารที่ไม่ถูกต้องหรือได้รับอาหารไม่ครบถ้วน ซึ่งอาจทำให้ลูกค้าไม่พอใจและอาจส่งผลต่อชื่อเสียงของร้านอาหารได้

– โรงแรม หากพนักงานต้อนรับทำสำเนาเอกสารสำคัญผิด อาจทำให้ลูกค้าได้รับเอกสารที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อลูกค้าได้

– ธนาคาร หากพนักงานธนาคารทำรายการธุรกรรมผิด อาจทำให้ลูกค้าได้รับความเสียหายได้

– Telecom หากพนักงาน Telecom ติดตั้งอุปกรณ์หรือเชื่อมต่อบริการผิด อาจทำให้ลูกค้าใช้งานอุปกรณ์หรือบริการไม่ได้ ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อลูกค้าได้

– Data Engineer หาก Data Engineer ออกแบบระบบฐานข้อมูลหรือประมวลผลข้อมูลผิด อาจส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพของระบบหรือความถูกต้องของข้อมูลได้

สรุปได้ว่า “Always do it right the first time” เป็นคำขวัญที่สำคัญในการทำงาน เพราะช่วยให้เราทำงานได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพมากขึ้น 

อย่างไรก็ตาม เราต้องหมั่นฝึกฝนและพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ 

เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องตั้งแต่ครั้งแรก

ที่สำคัญ อย่าอ้างคำว่า “ไม่มีเวลา”

เพราะคำพูดนั้น แสดงว่า “เราไม่ให้ความสำคัญ” ต่างหาก