ทำอย่างไรให้ผู้บริหารเห็นว่าเราพร้อมจะเติบโตแล้ว

ดีและเก่งทำให้คุณเป็นพนักงานที่ยอดเยี่ยม

แต่ว่าใน HPO ส่วนใหญ่มีพนักงานที่ยอดเยี่ยมจำนวนมาก

หากคุณต้องการก้าวหน้าเร็ว ต้องแสดงศักยภาพให้ฝ่ายบริหารเห็น

แนวทางต่อไปนี้ อาจพอช่วยให้ฝ่ายบริหารเห็นศักยภาพของเรามากขึ้น

1. แสดงทักษะความเป็นผู้นำ

ทักษะความเป็นผู้นำที่สำคัญ ได้แก่

ทักษะการสื่อสาร: ความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งด้วยวาจาและด้วยลายลักษณ์อักษร

ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์: ความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผลและวิเคราะห์ปัญหาอย่างรอบคอบ

ทักษะการแก้ปัญหา: ความสามารถในการหาวิธีแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพ

ทักษะการโน้มน้าว: ความสามารถในการโน้มน้าวผู้อื่นให้คล้อยตาม

ทักษะการทำงานเป็นทีม: ความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ

พนักงานสามารถพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำของตนเองได้ด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้นำ หรือการทำงานเป็นอาสาสมัครในโคร

การต่าง ๆ

2. แสดงความคิดริเริ่ม

พนักงานที่มีภาวะผู้นำมักจะแสดงความคิดริเริ่มและเสนอไอเดียใหม่ ๆ ให้กับองค์กร พนักงานสามารถแสดงความคิดริเริ่มได้โดยการเสนอโครงการใหม่ ๆ เสนอแนวทางแก้ไขปัญหา หรือเสนอวิธีปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ให้แสดงความคิดริเริ่มในเรื่อง

– Quickwin ของผู้นำคนใหม่

– Strategic Agenda ในขณะนั้น

– Future S-Curve Potential

3. รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายให้ “Wow”

พนักงานที่มีภาวะผู้นำมักจะมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย พนักงานสามารถแสดงความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายได้โดยการปฏิบัติตามกำหนดเวลา บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ และทำงานอย่างรอบคอบ

Key word: ทำงานทุกชิ้นของเราให้ “เยี่ยม”

4. อาสาเป็นผู้นำในสถานการณ์ต่าง

พนักงานที่มีภาวะผู้นำมักจะอาสาเป็นผู้นำในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น การประชุม โครงการ หรืองานที่ได้รับมอบหมาย พนักงานสามารถแสดงความเป็นผู้นำในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้โดยการมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้น เสนอความคิดเห็นและแนวทางแก้ไขปัญหา และกระตุ้นให้ผู้อื่นมีส่วนร่วม

5. เป็นแบบอย่างที่ดี

พนักงานที่มีภาวะผู้นำมักจะเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับผู้อื่น พนักงานสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีได้โดยการปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กร ปฏิบัติตนอย่างสุภาพและเหมาะสม และแสดงทัศนคติเชิงบวก

เทคนิค: การไปถึงที่ประชุมก่อนเวลานัดมากหน่อย แล้วลงมือช่วยเหลือคนอื่น ๆ บ่อย ๆ จะได้เข้าตาฝ่ายบริหารบ่อย ๆ ครับ

นอกจากนี้ พนักงานยังสามารถแสดงศักยภาพว่าตนมีภาวะผู้นำได้ด้วยการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กร เช่น กิจกรรมสันทนาการ กิจกรรมจิตอาสา หรือกิจกรรมพัฒนาองค์กร กิจกรรมเหล่านี้จะช่วยให้พนักงานได้มีโอกาสแสดงศักยภาพของตนและสร้างเครือข่ายกับผู้อื่นในองค์กร

โดยสรุปแล้ว พนักงานสามารถแสดงศักยภาพว่าตนมีภาวะผู้นำได้ทั้งในและนอกงาน โดยแสดงทักษะความเป็นผู้นำ แสดงความคิดริเริ่ม รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้นำในสถานการณ์ต่างๆ และเป็นแบบอย่างที่ดี