ทำงานดีแบบนี้ใครก็อยากได้ไปทำงานด้วย

การทำงานเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกคน ไม่ว่าจะเป็นการทำงานในองค์กรหรือการทำงานในชีวิตประจำวันก็ตาม การทำงานที่ดีย่อมส่งผลดีต่อตัวเราเอง องค์กร และสังคมโดยรวม

การทำงานที่ดีนั้น ประกอบด้วยลักษณะนิสัยหรือพฤติกรรมต่าง ๆ ดังนี้

1. ส่งงานก่อนกำหนด/ถึงก่อนเวลา/ประชุมจบก่อนเวลา

การทำงานก่อนกำหนดหรือถึงก่อนเวลา แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบและความเอาใจใส่ต่องานที่ได้รับมอบหมาย แสดงให้เห็นว่าเราให้ความสำคัญกับงานและพร้อมที่จะทำงานให้เสร็จลุล่วงตามกำหนดเวลา

ตัวอย่าง เช่น

– พนักงานส่งเอกสารเสนอขายสินค้าให้กับลูกค้าก่อนกำหนดหนึ่งสัปดาห์

– พนักงานขับรถส่งสินค้าให้กับลูกค้าถึงก่อนเวลานัดหมาย

– พนักงานประชุมสรุปงานเสร็จก่อนเวลาที่กำหนด

2. ติดตามล่วงหน้าให้แน่ใจว่างานจะมาถึงเราตามเวลา

การติดตามงานล่วงหน้า แสดงให้เห็นถึงความรอบคอบและใส่ใจรายละเอียด ช่วยให้เราสามารถวางแผนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงที่จะเกิดความล่าช้าในการทำงาน

ตัวอย่าง เช่น

– พนักงานฝ่ายจัดซื้อติดตามสถานะการส่งสินค้าจากซัพพลายเออร์ล่วงหน้า

– พนักงานฝ่ายขายติดตามสถานะการชำระเงินจากลูกค้าล่วงหน้า

– พนักงานฝ่ายการตลาดติดตามสถานะการดำเนินการตามแผนการตลาดล่วงหน้า

3. คอยติดตามงานที่เสร็จจากเราไปว่าติดขัดอะไรบ้าง

การติดตามงานที่เสร็จจากเราไป แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อผลงานของเราเอง ช่วยให้เราสามารถปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้นได้

ตัวอย่าง เช่น

– พนักงานฝ่ายผลิตติดตามผลความพึงพอใจของลูกค้าต่อสินค้าที่เราผลิต

– พนักงานฝ่ายบริการลูกค้าติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาของลูกค้า

– พนักงานฝ่ายขายติดตามผลความคืบหน้าในการขายสินค้าของเรา

4. ลงมือแก้ไขทันทีเมื่อปัญหามาอยู่ตรงหน้า

การแก้ไขปัญหาทันทีเมื่อพบปัญหา แสดงให้เห็นถึงความกระตือรือร้นและความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ช่วยให้เราสามารถแก้ไขสถานการณ์ให้ดีขึ้นได้อย่างรวดเร็ว

ตัวอย่าง เช่น

– พนักงานฝ่ายไอทีแก้ไขปัญหาระบบล่มทันทีเมื่อพบปัญหา

– พนักงานฝ่ายขายแก้ไขปัญหาลูกค้าไม่พอใจทันทีเมื่อพบปัญหา

– พนักงานฝ่ายผลิตแก้ไขปัญหาสินค้าชำรุดทันทีเมื่อพบปัญหา

5. ไม่กังวลว่าผลงานที่ทำใครจะได้เครดิตไป

การทำงานโดยที่ไม่กังวลว่าผลงานที่ทำใครจะได้เครดิตไป แสดงให้เห็นถึงความเสียสละและความมุ่งมั่นในการทำงาน ช่วยให้เราสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวอย่าง เช่น

– พนักงานฝ่ายวิจัยและ development ทำงานร่วมกับฝ่ายการตลาดเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

– พนักงานฝ่ายขายและพนักงานฝ่ายบริการลูกค้าทำงานร่วมกันเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

– พนักงานฝ่ายผลิตและพนักงานฝ่ายขนส่งทำงานร่วมกันเพื่อจัดส่งสินค้าให้ทันเวลา

6. ไม่อายยอมรับผิดและแชร์เป็นบทเรียน

การยอมรับผิดและแชร์เป็นบทเรียน แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบและความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเอง ช่วยให้เราสามารถเรียนรู้จากข้อผิดพลาดและปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้นได้

ตัวอย่าง เช่น

– พนักงานฝ่ายขายยอมรับผิดที่ไม่สามารถปิดการขายได้ และนำข้อผิดพลาดมาปรับปรุงแผนการขาย

– พนักงานฝ่ายผลิตยอมรับผิดที่ผลิตสินค้าไม่ตรงตามมาตรฐาน และนำข้อผิดพลาดมาปรับปรุงกระบวนการ

– พนักงานฝ่ายบริการลูกค้ายอมรับผิดที่ให้บริการไม่ประทับใจ และนำข้อผิดพลาดมาปรับปรุงการบริการ

7. เมื่องานตนเองเสร็จรีบไปช่วยงานคนอื่น

การช่วยเหลือผู้อื่นเมื่องานตนเองเสร็จแล้ว แสดงให้เห็นถึงความมีน้ำใจและจิตอาสา ช่วยให้เราสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างบรรยากาศในการทำงานที่ดี

ตัวอย่าง เช่น

-พนักงานฝ่ายขายช่วยพนักงานฝ่ายการตลาดออกบูธสินค้า

– พนักงานฝ่ายผลิตช่วยพนักงานฝ่ายจัดซื้อขนสินค้า

– พนักงานฝ่ายบริการลูกค้าช่วยพนักงานฝ่ายขายตอบคำถามลูกค้า

สรุป:

จะเห็นได้ว่า การทำงานที่ดีนั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับทักษะหรือความรู้เพียงอย่างเดียว แต่ขึ้นอยู่กับลักษณะนิสัยและพฤติกรรมในการทำงานด้วย หากทุกคนมีการทำงานที่ดี ย่อมส่งผลดีต่อองค์กรและสังคมโดยรวม 

ใครก็อยากได้ไปทำงานด้วย