ชุดคำถามสำหรับการเรียนรู้งานให้เร็ว

สมัยนี้ผู้บริหารที่เก่งมักถูกดึงตัวจากธุรกิจหนึ่งไปยังอีกธุรกิจหนึ่ง เพราะความสามารถในเรื่อง ภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ ยุทธศาตร์ และการบริหารจัดการ

ดังนั้นเมื่อไปเริ่มงานใหม่ เขาจึงต้องใช้เวลาศึกษางานระยะหนึ่ง

วิธีที่นิยมคือการลงไปดูหน้างานจริง และการพูดคุยกับผู้บริหารในแต่ละฝ่ายงาน

ผมเสนอแนะแนวทางในการตั้งคำถามเมื่อไปคุยกับแต่ละฝ่ายดังนี้ครับ

1. คำถามในกรณีที่มีเวลาน้อย:

– ถ้าคุณมีเวลาเพียง 5 นาที ที่จะต้องอธิบาย “แก่น” ของงานในฝ่าย คุณคิดว่าจะเล่าอย่างไร

2. ภาพรวม:

– ภาพรวมของฝ่าย หน้าที่ความรับผิดชอบ และหลักการทำงานคืออะไร

– โครงสร้างองค์กรของฝ่าย มีกี่แผนก แต่ละแผนกทำอะไร

– เป้าหมายหลักของฝ่ายคืออะไร วัดผลอย่างไร

– เทคโนโลยีที่ใช้ในฝ่ายมีอะไรบ้าง

– ปัญหาและอุปสรรคหลักของฝ่ายคืออะไร มีวิธีแก้ไขอย่างไร

3. กระบวนการทำงาน:

– กระบวนการทำงานหลักของฝ่าย แต่ละขั้นตอนทำอะไร

– ใช้เครื่องมืออะไรบ้าง มีขั้นตอนพิเศษอะไร

– ปัญหาและอุปสรรคที่พบบ่อยในกระบวนการทำงานคืออะไร

– แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานเป็นอย่างไร

4. บุคลากร:

– ทักษะและประสบการณ์ที่จำเป็นสำหรับการทำงานในฝ่ายนี้คืออะไร

– แนวทางการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรเป็นอย่างไร

– Norms ในการทำงานในฝ่ายคืออะไร

5. อนาคต:

– แผนงานและกลยุทธ์ของฝ่ายในอนาคต

– เทรนด์และทิศทางของอุตสาหกรรม

– โอกาสและความท้าทายของฝ่ายในอนาคต

6. คำถามเพิ่มเติม:

– วิธีการแก้ปัญหาที่ใช้ในฝ่ายนี้

– ตัวอย่างความสำเร็จและความล้มเหลวของฝ่ายนี้

– คำแนะนำสำหรับผู้ที่ต้องการทำงานในฝ่ายนี้ให้ประสบความสำเร็จในเวลาอันสั้น