จาก Command and Control เป็น Engage and Inspire

ผู้บริหารใน HPOs ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหาร

จากสไตล์ Command and Control ไปสู่สไตล์ Engage and Inspire

ในยุคที่โลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

องค์กรต่างๆ จำเป็นต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเช่นกัน 

หนึ่งในการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญคือรูปแบบการบริหาร 

ผู้บริหารในองค์กรยุคใหม่จึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหาร

จากสไตล์ Command and Control ไปสู่สไตล์ Engage and Inspire

บทความนี้เราจะมาตอบคำถามเหล่านี้กัน 

1. การบริหารสไตล์ Command & Control คืออะไร

2. การบริหารสไตล์ Engage & Inspire คืออะไร

3. ต่างกันอย่างไร

4. ทำไมผู้บริหารต้องเปลี่ยนสไตล์

5. วิธีการที่จะเปลี่ยนแปลงสไตล์มีขั้นตอนอย่างไร

6. สิ่งที่ควรระวังคืออะไร

1. การบริหารสไตล์ Command and Control คืออะไร

การบริหารสไตล์ Command and Control เป็นการปกครองแบบเผด็จการ 

ผู้บริหารเป็นผู้กำหนดทิศทางการทำงานทั้งหมด 

พนักงานมีหน้าที่ปฏิบัติตามคำสั่ง 

ผู้บริหารจะคอยกำกับดูแลและควบคุมการทำงานอย่างใกล้ชิด 

สไตล์นี้เหมาะสำหรับงานที่มีขั้นตอนการทำงานชัดเจน 

พนักงานมีทักษะและประสบการณ์ไม่มากนัก

2. การบริหารสไตล์ Engage and Inspire คืออะไร

การบริหารสไตล์ Engage and Inspire เป็นการปกครองแบบมีส่วนร่วม 

ผู้บริหารเป็นผู้กำหนดเป้าหมายและมอบหมายงานให้พนักงาน 

พนักงานมีส่วนร่วมในการคิดและวางแผนการทำงาน 

ผู้บริหารจะคอยกระตุ้น สนับสนุน และสร้างแรงบันดาลใจให้พนักงาน 

สไตล์นี้เหมาะสำหรับงานที่มีความคิดสร้างสรรค์ 

พนักงานมีทักษะและประสบการณ์สูง

3. ต่างกันอย่างไร

ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างการบริหารสไตล์ Command and Control กับสไตล์ Engage and Inspire มีดังนี้

ลักษณะCommand and ControlEngage and Inspire
บทบาทของผู้บริหารเป็นผู้กำหนดทิศทาง การทำงานทั้งหมดเป็นผู้กำหนดเป้าหมาย และมอบหมายงาน
บทบาทของพนักงานมีหน้าที่ปฏิบัติตามคำสั่งมีส่วนร่วมในการคิด และวางแผนการทำงาน
การควบคุมคอยกำกับดูแลและควบคุม การทำงานอย่างใกล้ชิดคอยกระตุ้น สนับสนุน  และสร้างแรงบันดาลใจ
เหมาะกับงานงานที่มีขั้นตอนการทำงานชัดเจน  พนักงานมีทักษะและประสบการณ์น้อยงานที่มีความคิดสร้างสรรค์  พนักงานมีทักษะและประสบการณ์สูง

4. ทำไมผู้บริหารต้องเปลี่ยนสไตล์

มีเหตุผลหลายประการที่ผู้บริหารใน HPOs ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจากสไตล์ Command and Control ไปสู่สไตล์ Engage and Inspire ดังนี้

– โลกธุรกิจในปัจจุบันมีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้บริหารจำเป็นต้องสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่เอื้อต่อการคิดค้นนวัตกรรมและสร้างความแตกต่าง

– พนักงานในยุคปัจจุบันมีความเป็นอิสระทางความคิดและต้องการมีส่วนร่วมในการทำงานมากขึ้น

– การบริหารสไตล์ Engage and Inspire ช่วยให้พนักงานมีขวัญกำลังใจและประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้น

5. วิธีการที่จะเปลี่ยนแปลงสไตล์มีขั้นตอนอย่างไร

การเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจากสไตล์ Command and Control ไปสู่สไตล์ Engage and Inspire ไม่ใช่เรื่องง่าย ผู้บริหารจำเป็นต้องมีความเข้าใจในความแตกต่างของทั้งสองสไตล์ และวางแผนการเปลี่ยนแปลงอย่างรอบคอบ ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงมีดังนี้

1. ตระหนักถึงความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลง

ผู้บริหารต้องตระหนักถึงความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลง และเห็นถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการเปลี่ยนแปลง

2. ศึกษารูปแบบการบริหารแบบ Engage and Inspire

ผู้บริหารควรศึกษารูปแบบการบริหารแบบ Engage and Inspire อย่างเข้าใจ เพื่อสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับองค์กรของตนได้อย่างเหมาะสม

3. สื่อสารกับพนักงานเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง

ผู้บริหารควรสื่อสารกับพนักงานเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงอย่างตรงไปตรงมา เพื่อให้พนักงานเข้าใจเหตุผลและความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลง

4. เริ่มเปลี่ยนแปลงจากตนเอง

ผู้บริหารควรเริ่มเปลี่ยนแปลงจากตนเองก่อน โดยปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมการทำงานให้สอดคล้องกับการบริหารแบบ Engage and Inspire

5.ให้เวลาและการสนับสนุนแก่พนักงาน

การเปลี่ยนรูปแบบการบริหารอาจใช้เวลาและอาจเกิดความขัดแย้งได้ ผู้บริหารควรให้เวลาและการสนับสนุนแก่พนักงานเพื่อให้พนักงานปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลง

6. สิ่งที่ควรระวังคืออะไร

การเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจากสไตล์ Command and Control ไปสู่สไตล์ Engage and Inspire มีข้อควรระวังบางประการ ดังนี้

– ผู้บริหารต้องมีความอดทนและเข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงอาจใช้เวลา

– ผู้บริหารต้องสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่เอื้อต่อการมีส่วนร่วมของพนักงาน

– ผู้บริหารต้องให้การสนับสนุนแก่พนักงานอย่างเต็มที่

หากผู้บริหารใน HPOs สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหาร

จากสไตล์ Command and Control

 ไปสู่สไตล์ Engage and Inspire ได้อย่างเหมาะสม 

ก็จะสามารถช่วยให้องค์กรประสบความสำเร็จและเติบโตอย่างยั่งยืนได้