คู่มือเอาตัวรอดจากการเมืองในสำนักงาน Office Politics (OP)

1. Office Politics (OP) คืออะไร

Office Politics (OP) หมายถึง พฤติกรรมหรือกลยุทธ์ที่บุคคลใช้เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ของตนเอง หรือกลุ่มของตนเองภายใน พฤติกรรมเหล่านี้อาจรวมถึง การสร้างเครือข่าย การสร้างพันธมิตร การแทรกแซง การนินทา และการโจมตีทางการเมือง

2. OP มีสาเหตุมาจากอะไรบ้าง

สาเหตุของ OP นั้นมีหลากหลาย แต่สาเหตุที่พบบ่อยที่สุด ได้แก่:

ความทะเยอทะยาน: บุคคลหรือกลุ่มอาจใช้ OP เพื่อก้าวหน้าในอาชีพการงาน

ความขัดแย้ง: ความขัดแย้งระหว่างบุคคลหรือกลุ่ม อาจนำไปสู่การใช้ OP เพื่อเอาชนะฝ่ายตรงข้าม

การขาดแคลนทรัพยากร: เมื่อทรัพยากรมีจำกัด บุคคลหรือกลุ่มอาจใช้ OP เพื่อควบคุมทรัพยากรเหล่านั้น

วัฒนธรรมองค์กร: วัฒนธรรมองค์กรที่แข่งขันสูง อาจส่งเสริมให้พนักงานใช้ OP เพื่อเอาตัวรอด

3. นัยของ OP ต่อการทำงานของเรามีอะไรบ้าง

OP สามารถส่งผลต่อการทำงานของเราในหลายแง่มุม ดังนี้:

ความเครียด: การเผชิญกับ OP อาจทำให้พนักงานรู้สึกเครียดและวิตกกังวล

การลดประสิทธิภาพ: การใช้เวลากับ OP อาจทำให้พนักงานมีเวลาน้อยลงสำหรับการทำงาน

ความไม่ไว้วางใจ: OP อาจสร้างความไม่ไว้วางใจระหว่างพนักงาน

การลาออก: พนักงานที่รู้สึกไม่พอใจกับ OP อาจตัดสินใจลาออก

4. เราควรมี Mindset อย่างไรเกี่ยวกับ OP

สิ่งสำคัญคือเราต้องเข้าใจว่า OP เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตการทำงาน และเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงมันได้ อย่างไรก็ตาม เราสามารถมี Mindset เกี่ยวกับ OP ดังนี้:

ตระหนัก: ตระหนักถึง OP และเข้าใจกลยุทธ์ที่ใช้

มีวัตถุประสงค์: มุ่งเน้นไปที่งานและผลลัพธ์ แทนที่จะมุ่งเน้นไปที่การเมือง

สร้างความสัมพันธ์: สร้างความสัมพันธ์เชิงบวกกับเพื่อนร่วมงาน

สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ: สื่อสารอย่างชัดเจน ตรงไปตรงมา และสุภาพ

ยืนหยัด: ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง แม้จะเผชิญกับแรงกดดัน

5. อะไรคือสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำเกี่ยวกับ OP

สิ่งที่ควรทำ:

สร้างเครือข่าย: สร้างความสัมพันธ์เชิงบวกกับเพื่อนร่วมงาน

สร้างพันธมิตร: หาพันธมิตรที่สนับสนุนเป้าหมายของคุณ

สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ: สื่อสารอย่างชัดเจน ตรงไปตรงมา และสุภาพ

ยืนหยัด: ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง แม้จะเผชิญกับแรงกดดัน

สิ่งที่ไม่ควรทำ:

นินทา: หลีกเลี่ยงการนินทาเพื่อนร่วมงาน

แทรกแซง: อย่าแทรกแซงงานของผู้อื่น

โกหก: พูดความจริงเสมอ

เล่นการเมือง: หลีกเลี่ยงการเล่นการเมืองในที่ทำงาน

6. เราควรวางตัวอย่างไรเกี่ยวกับ OP

สิ่งสำคัญคือเราต้องวางตัวอย่างมืออาชีพ แม้จะเผชิญกับ OP เราควร:

รักษาความสงบ: ควบคุมอารมณ์ของเรา

มีเหตุผล: ใช้เหตุผลและ logic ในการตัดสินใจ

มีจริยธรรม: ทำสิ่งที่ถูกต้อง แม้จะยากลำบาก

มุ่งเน้นไปที่งาน: มุ่งเน้นไปที่งานและผลลัพธ์