คณะกรรมการบริหารส่วนตัว (PBD): พลังขับเคลื่อนความสําเร็จสําหรับ Knowledge Workers ยุคใหม่

การใช้ดุลพินิจในงาน โดยคิดจากมุมมองของเราเพียงคนเดียวอาจจะได้ผลในระดับพอใช้ได้ เพราะประสบการณ์น้อย หรือมุมมองที่มีเพียงแค่ชั้นเดียว ดังนั้นเราจึงควรคิดโดยพิจารณาจากมุมมองของผู้มีปัญญาหลาย ๆ คน

แต่ว่าเราไม่สามารถจะเชิญผู้มีปัญญาหลาย ๆ คนให้มานั่งรวมกันได้

ดังนั้น เราจึงจำเป็นต้องใช้จินตนาการ ด้วยการเชิญคนที่มีปัญญาเหล่านั้นมานั่งคุยกัน

รูปแบบนี้ เราเรียกว่า คณะกรรมการบริหารส่วนตัว (Personal Board of Director – PBD) คล้าย ๆ คณะกรรมการบริษัท (Company Board of Director) นั่นเอง 

1. PBD คืออะไร

PBD เปรียบเสมือนคณะกรรมการบริหารส่วนตัว เป็นกลุ่มบุคคลที่เราคัดสรรมาเพื่อให้คําปรึกษา สนับสนุน และชี้นํา PBD ประกอบด้วยบุคคลหลากหลายสาขา เปี่ยมด้วยประสบการณ์ ความรู้ และมุมมองที่แตกต่าง บทบาทของ PBD คือการช่วยให้เราตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพพัฒนาศักยภาพบรรลุเป้าหมาย และ ที่ตั้งไว้

วิธีการคือ การจินตนาการว่าบุคคลที่เราเลือก มานั่งเป็นกรรมการของตัวเรา เมื่อใดก็ตามที่เราต้องการการตัดสินใจที่มีมุมมองที่หลากหลาย ให้จินตนาการว่าเราเชิญคนเหล่านี้มาประชุมพร้อม ๆ กัน แล้วเราเล่าบริบทให้เขาฟัง แล้วถามคำถามไปยังพวกเขา แล้วจินตนาการจากประสบการณ์ที่เรารู้จักเขาว่า “ถ้าเป็นเขานั่งตรงนี้ แต่ละคนจะให้ความเห็นว่าอย่างไร”

หลังจากนั้น ให้เราเรียบเรียงมุมมองที่เราได้จินตนาการผ่านคนเหล่านี้ออกมา แล้วใช้ Critical Thinking ของเราตัดสินใจ

2. PBDมีประโยชน์อย่างไร

PBD มอบประโยชน์มากมายต่อ Knowledge Workers :

มุมมองที่หลากหลาย: PBD นําเสนอมุมมองที่หลากหลาย เราเห็นภาพรวม วิเคราะห์ปัญหาอย่างรอบด้าน และตัดสินใจอย่างรอบคอบ

คําแนะนําที่เปี่ยมประสบการณ์: PBD มอบคําแนะนําที่เป็นประโยชน์ ดึงประสบการณ์จริง เราหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาด และนําไปสู่ความสําเร็จ

แรงผลักดัน: PBD คอยให้กําลังใจ สนับสนุน กระตุ้นเราพัฒนา และมุ่งมั่น บรรลุเป้าหมาย

เครือข่าย: PBD เปิดโอกาสให้เราสร้างเครือข่าย ขยายโอกาสทางธุรกิจ และพัฒนาความสัมพันธ์

3. ใครบ้างที่เราจินตนาการว่าเขาเป็น PBD ของเรา

PBD ไม่เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงหรือประสบการณ์สูงเสมอไป บุคคลที่เหมาะสมกับบทบาท PBD ควรมีคุณสมบัติดังนี้

มีความน่าเชื่อถือ: เชื่อถือได้ ให้คําปรึกษาอย่างตรงไปตรงมามุ่งหวังประโยชน์สูงสุดของเรา

มีความรู้และประสบการณ์: เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง ให้คําแนะนําที่เป็นประโยชน์

มีมุมมองที่หลากหลาย:เปิดกว้างรับฟังความคิดเห็น เสนอมุมมองที่แตกต่าง

พร้อมให้การสนับสนุน: คอยให้กําลังใจ กระตุ้นและช่วยเหลือเรา

ตัวอย่างบุคคลที่เหมาะสมกับบทบาท PBD ได้แก่ หัวหน้างาน อาจารย์ Mentor, Coach, Sponser, เพื่อนร่วมงานที่ประสบความสําเร็จ หรือบุคคลที่เรานับถือ

4. เราควรใช้ดุลพินิจ PBD ในแบบใดบ้าง

PBD สามารถนํามาใช้ได้หลากหลายสถานการณ์ ตัวอย่างสถานการณ์ควรใช้ PBD :

เมื่อเผชิญกับปัญหา: PBD ช่วยให้เราวิเคราะห์ปัญหา หาสาเหตุ และหาทางออกอย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อต้องการตัดสินใจ: PBD ช่วยให้ตัดสินใจอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาจากมุมมองที่หลากหลาย

เมื่อต้องการพัฒนาศักยภาพ: PBD ให้คําแนะนํา ช่วยให้เราพัฒนาทักษะและบรรลุเป้าหมาย

เมื่อต้องการขยายโอกาส: PBD ช่วยสร้างเครือข่าย แนะนําโอกาสใหม่ จากประสบการณ์โชกโชน

5. แนวทางคําถามที่เราควรถาม PBD ในแต่ละสถานการณ์

คําถามที่เราควรถาม PBD ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ตัวอย่าง คําถามที่ควรถาม PBD :

เมื่อเผชิญกับปัญหา: คุณคิดว่าสาเหตุของปัญหาคืออะไร คุณมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไร

เมื่อต้องการตัดสินใจ: ปัจจัยอะไรบ้างที่เราควรใช้ในการประเมินทางเลือก

เมื่อต้องการพัฒนาศักยภาพ: ศักยภาพเรื่องไหนที่เราควรพัฒนาตอนนี้ / ด้วยวิธีการอะไรบ้าง

เมื่อต้องการขยายโอกาส: ในมุมมองที่ผ่านโลกมามาก มีโอกาสอะไรบ้างจากเรื่องนี้