การหมุนเวียนหน้าที่ในการทำงาน – Job Rotation

คือการที่ Knowledge Workers สลับบทบาทหน้าที่ในการทำงานทุก ๆ ช่วงเวลา เช่น ทุก 1 หรือ 2 ปี เป็นการพัฒนาและการเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ดี ทำได้เองในทุกบริษัท ไม่ว่าจะเล็ก กลาง หรือใหญ่ 

ข้อดีของมันคืออะไร

– ทำให้ Knowledge Workers ออกจาก Comfort Zone ไม่ยึดติดกับงานบทบาทใดบทบาทหนึ่ง 

– ทำให้ตื่นตัว ไม่เบื่อง่าย 

– ทำให้ Ego ไม่สูงเกินไป จากการที่คิดว่าตัวเองรู้เรื่องนี้เรื่องเดียวเพราะทำเรื่องนี้มานาน

– ลดอัตตราการลาออกของพนักงานรุ่นใหม่ 

กระบวนการที่เป็นระบบ

1. กำหนดเป้าหมาย:

– ระบุวัตถุประสงค์ของการ Job Rotation เช่น พัฒนาศักยภาพพนักงาน เพิ่มขีดความสามารถในการทำงานข้ามสายงาน เตรียมความพร้อมสำหรับตำแหน่งที่สูงขึ้น

– กำหนดกลุ่มเป้าหมายของพนักงานที่เหมาะสมกับ Job Rotation

2. ออกแบบแผนการหมุนเวียนงาน:

เลือกตำแหน่งงานที่จะให้พนักงานหมุนเวียนไปทำงาน โดยคำนึงถึง:

– ความเกี่ยวข้องกับสายงานปัจจุบันของพนักงาน

– ทักษะและประสบการณ์ที่พนักงานต้องการพัฒนา

– ระยะเวลาการหมุนเวียนงานที่เหมาะสม

– กำหนดกิจกรรมและหน้าที่ความรับผิดชอบสำหรับพนักงานในแต่ละตำแหน่ง

– วางแผนการฝึกอบรมและการให้คำแนะนำแก่พนักงาน

3. เตรียมความพร้อม:

– สื่อสารกับพนักงานเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ กระบวนการ และผลลัพธ์ที่คาดหวังของ Job Rotation

– เตรียมความพร้อมของแผนกและพนักงานที่เกี่ยวข้อง

– จัดเตรียมระบบการติดตามผลและประเมินผล

4. ดำเนินการ Job Rotation:

– มอบหมายงานและความรับผิดชอบให้พนักงาน

– ให้การสนับสนุนและคำแนะนำแก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง

– ติดตามผลการทำงานของพนักงาน

5. ประเมินผล:

– ประเมินผลการเรียนรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่พนักงานได้รับ

– ประเมินผลลัพธ์ของ Job Rotation ต่อองค์กร

– ระบุจุดแข็งและจุดอ่อนของกระบวนการ Job Rotation

– พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ Job Rotation

6. ปัจจัยสำคัญ:

การสื่อสาร: การสื่อสารที่ชัดเจนกับพนักงานเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ กระบวนการ และผลลัพธ์ที่คาดหวังของ Job Rotation เป็นสิ่งสำคัญ

การสนับสนุน: พนักงานควรได้รับการสนับสนุนและคำแนะนำอย่างต่อเนื่องจากผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน และทีมงานที่เกี่ยวข้อง

การติดตามผล: การติดตามผลการทำงานของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ ช่วยให้สามารถประเมินผลลัพธ์ของ Job Rotation และระบุจุดที่ต้องปรับปรุง

การปรับปรุง: กระบวนการ Job Rotation ควรได้รับการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

7. ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ Job Rotation:

– พนักงานในแผนกขายสามารถหมุนเวียนไปทำงานในแผนกการตลาด เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์การตลาดและเทคนิคการขาย

– พนักงานในแผนกบัญชีสามารถหมุนเวียนไปทำงานในแผนกการเงิน เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ทางการเงินและการจัดการเงินทุน

– พนักงานในแผนกวิศวกรรมสามารถหมุนเวียนไปทำงานในแผนกผลิต เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตและเทคนิคการแก้ปัญหา

8. ผลลัพธ์ที่คาดหวัง:

– พนักงานมีทักษะและประสบการณ์ที่หลากหลาย

– พนักงานมีขีดความสามารถในการทำงานข้ามสายงาน

– พนักงานมีความพร้อมสำหรับตำแหน่งที่สูงขึ้น

– องค์กรมีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น

9. ข้อควรระวัง:

– การ Job Rotation ไม่ควรใช้เป็นเครื่องมือในการลงโทษพนักงาน

– ระยะเวลาการหมุนเวียนงานควรเหมาะสมกับประเภทของงานและระดับทักษะของพนักงาน

– ควรมีระบบการติดตามผลและประเมินผล Job Rotation

10. ระวังเรื่องการเสียหน้า: 

หลายคน เมื่อถูกย้ายไปหน่วยงานที่เล็กกว่า อาจคิดว่าเป็นการเสียหน้า จึงปฎิเสธ หรือลาออก

ควรสื่อสารให้เขาทราบว่าให้ไปเป็นการเรียนรู้งานหลายหน้าสำหรับการเติบโตในอนาคต

หรือหากทำงานสำเร็จและถูกย้ายไปเพื่อแก้ปัญหาหน่วยงานอื่น เพราะความสามารถ ก็ต้องสื่อสารให้เข้าใจอย่างชัดเจน