การมีวุฒิภาวะที่ดีในการทำงาน

ในบริบทของ Knowledge Workers ที่ทำงานใน High Performance Organizations

1. การมีวุฒิภาวะที่ดีในการทำงานคืออะไร

2. การมีวุฒิภาวะที่ดีมีประโยชน์อย่างไร

3. เราสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างไรบ้าง

4. Coach / Mentor ช่วยให้เราพัฒนาได้อย่างไร

5. ประสบการณ์อะไรทำให้พัฒนาก้าวกระโดด

6. หนังสือที่แนะนำเพื่อการพัฒนาตนเอง

1. การมีวุฒิภาวะที่ดีในการทำงานคืออะไร

การมีวุฒิภาวะที่ดีในการทำงาน หมายถึง การมีความสามารถในการควบคุมอารมณ์ของตนเอง รู้จักรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น มีความคิดสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ รู้จักเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น และสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. การมีวุฒิภาวะที่ดีมีประโยชน์อย่างไร

การมีวุฒิภาวะที่ดีในการทำงานมีประโยชน์ต่อทั้งตัวบุคคลและองค์กร ดังนี้

– ช่วยให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

– สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น

– ได้รับการยอมรับจากผู้อื่น

– มีโอกาสเติบโตในอาชีพการงาน

– ช่วยให้องค์กรประสบความสำเร็จ

3. เราสามารถพัฒนาตนเองให้มีวุฒิภาวะที่ดีได้อย่างไรบ้าง

เราสามารถพัฒนาตนเองให้มีวุฒิภาวะที่ดีได้ ดังนี้

– เรียนรู้และเข้าใจตนเอง

– ฝึกฝนการควบคุมอารมณ์ของตนเอง

– พัฒนาทักษะการสื่อสารและการทำงานเป็นทีม

– เรียนรู้และปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง

– ช่วยเหลือผู้อื่นและมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร

4. การมี Coach / Mentor ช่วยให้เราพัฒนาตนเองให้มีวุฒิภาวะที่ดีได้อย่างไรบ้าง

การมี Coach / Mentor ช่วยให้เราพัฒนาตนเองให้มีวุฒิภาวะที่ดีได้ ดังนี้

– Coach / Mentor ช่วย Feedback ทำให้เกิดความตระหนักรู้เร็วขึ้น 

– Coach / Mentor สามารถให้คำแนะนำและแนวทางในการพัฒนาตนเอง

– Coach / Mentor สามารถช่วยให้เรามองเห็นมุมมองใหม่ๆ

– Coach / Mentor สามารถเป็นกำลังใจและสนับสนุนให้เราก้าวข้ามอุปสรรค

5. ประสบการณ์ในการทำงานที่ทำให้พัฒนาวุมิภาวะแบบก้าวกระโดด

ประสบการณ์ในการทำงานต่อไปนี้สามารถทำให้เราพัฒนาวุมิภาวะในการทำงานที่ดีแบบก้าวกระโดด ดังนี้

– การทำงานในตำแหน่งที่ท้าทาย

– การทำงานในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย

– การทำงานร่วมกับผู้อื่นจากต่างวัฒนธรรม

– การทำงานภายใต้ความกดดัน

– การทำงานในสถานการณ์ที่ยากลำบาก

– การทำงานในต่างประเทศ

6. หนังสือที่แนะนำเพื่อการพัฒนาตนเองให้มีวุฒิภาวะที่ดีมีอะไรบ้าง 

หนังสือต่อไปนี้เป็นหนังสือที่แนะนำเพื่อการพัฒนาตนเองให้มีวุฒิภาวะที่ดี ดังนี้

– The 7 Habits of Highly Effective People โดย Stephen Covey

– Emotional Intelligence 2.0 โดย Daniel Goleman

– The Leader Within โดย John Maxwell

– The Art of Thinking Clearly โดย Rolf Dobelli

– The 5 Dysfunctions of a Team โดย Patrick Lencioni

หนังสือเหล่านี้ให้แนวทางในการพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวุฒิภาวะในการทำงาน เช่น การควบคุมอารมณ์ การสื่อสาร การทำงานเป็นทีม การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น และการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ