การติดตามงานแบบมืออาชีพ

หัวหน้า มีหน้าที่บริหารผลงานผ่านคนอื่น

การบริหารงานผ่านคนอื่น ต้องมอบหมายงานดี

และติดตามงานได้ดี

แต่ว่าการติดตามงาน ไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ

หลายคนยังทำได้ไม่ดี

การติดตามงานของหัวหน้างานส่วนใหญ่

แบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท คือ

1. ติดตามงานได้ ผลลัพธ์ไม่ดี และความสัมพันธ์ไม่ดี

2. ติดตามงานได้ ผลลัพธ์ดี แต่ความสัมพันธ์ไม่ดี

3. ติดตามงานได้ ผลลัพธ์ไม่ดี แต่ความสัมพันธ์ดี

4. ติดตามงานได้ ผลลัพธ์ดี และความสัมพันธ์ดี

1. ติดตามงานได้ ผลลัพธ์ไม่ดี และความสัมพันธ์ไม่ดี

สาเหตุ: ไม่รู้วิธีการ และไม่เข้าใจจริตคนทำงาน

2. ติดตามงานได้ ผลลัพธ์ดี แต่ความสัมพันธ์ไม่ดี

สาเหตุ: รู้วิธีการ แต่ไม่เข้าใจจริตคนทำงาน

3. ติดตามงานได้ ผลลัพธ์ไม่ดี แต่ความสัมพันธ์ดี

สาเหตุ: ไม่รู้วิธีการ แต่เข้าใจจริตคนทำงาน

4. ติดตามงานได้ ผลลัพธ์ดี และความสัมพันธ์ดี

สาเหตุ: รู้วิธีการ และเข้าใจจริตคนทำงาน

การรู้วิธีการติดตามงาน โดยทั่วไป มีหลักการคือ

a. วางแผน: ตกลงกันก่อนว่า เวลา / ความถี่ / รูปแบบ จะเป็นอย่างไร

b. ลงมือ: ดำเนินตามแผนงาน

c. ประเมินผล: ติดตามว่ามีประสิทธิผลดีเพียงใด

d. ปรับวิธี: รักษาสิ่งที่ดี / เพิ่มหรือลดสิ่งที่ควรปรับ / เริ่มสิ่งที่ควรทำเพิ่มเติม

การเข้าใจจริตคนทำงาน มีหลักการคือ

a. แต่ละคนมีวิธีที่ตนเองปรารถนาจะถูกติดตามงานต่างกัน

b. สังเกต จากพฤติกรรมอื่นก่อนหน้านั้น / บุคลิกลักษณะ / ภูมิหลัง / แรงจูงใจ 

c. ถามตรง “ช่วยเล่าการถูกติดตามงานที่ดีที่สุด ที่เคยมีประสบการณ์ตรง ว่าเป็นอย่างไร”

d. ปรับแผน เมื่อได้ข้อมูลมา ลองประยุกต์ใช้ และปรับแผนเป็นระยะ