กลยุทธ์การโค้ชที่เหมาะกับบริบทผู้ถูกโค้ช

ในโลกการทำงานที่เต็มไปด้วยความซับซ้อน ความสามารถในการโค้ชที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับหัวหน้าที่ต้องการนำพาทีมให้ประสบความสำเร็จ อย่างไรก็ตาม การโค้ชในแต่ละสถานการณ์จะต้องพิจารณาบริบทและความต้องการเฉพาะของผู้ใต้บังคับบัญชา หรือ Coachee

การประเมินบริบทเป็นก้าวแรกที่สำคัญในการเลือกวิธีการโค้ชที่เหมาะสม หัวหน้าต้องตั้งคำถามว่า 

“บริบทในขณะนี้คืออะไร และวิธีการโค้ช/จัดการแบบใดที่เหมาะสมกับ Coachee”

ต่อไปนี้คือแนวทางการโค้ชที่ปรับให้เหมาะกับสถานการณ์ต่าง ๆ ของแต่ละ Coachee

กลยุทธ์การโค้ชที่เหมาะกับบริบทผู้ถูกโค้ช

หาก Coachee เป็น…

1. มือใหม่หัดขับ: เน้นการบอกและทำให้ดู เพื่อให้เห็นภาพการทำงานที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม

2. มีประสบการณ์และทัศนคติดี: ให้เทคนิคเพิ่มเติมเพื่อเสริมศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพ

3. มีประสบการณ์แต่ทัศนคติไม่ดี: มุ่งเน้นการสอนทัศนคติเชิงบวกและปรับทัศนคติให้เหมาะสม

4. เก่งดีและอยากเติบโต: ฝึกทักษะการเป็นหัวหน้าเพื่อเตรียมความพร้อมในการนำทีมในอนาคต

5. เก่งดีและอยากเก่งขึ้น: ทำหน้าที่เดิมและสอนผู้อื่น เพื่อสร้างความเชี่ยวชาญและเป็นแรงบันดาลใจ

6. ทัศนคติดีแต่ไม่เหมาะกับบทบาทปัจจุบัน: ค้นหาหน้าที่ใหม่ที่เหมาะสมกับความสามารถและทัศนคติ

แง่คิดเพิ่มเติมในการโค้ช

1. ความยืดหยุ่นในการโค้ช
แม้การถามคำถามจะเป็นเทคนิคที่สำคัญในการโค้ช แต่หัวหน้าควรมีความยืดหยุ่นในการใช้วิธีการอื่น ๆ เช่น การบอก แนะนำ สอน หรือเล่าเรื่อง เพื่อให้การโค้ชมีประสิทธิภาพสูงสุด

2. การเป็นหัวหน้าที่ดี
การเป็นหัวหน้าที่ดีต้องมีความสามารถพื้นฐาน เช่น การวางแผนงานที่มีประสิทธิภาพ การสื่อสารเป้าหมายอย่างชัดเจน การสอนงานแบบ On the Job Training (OJT) เพื่อสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่ง การให้ Feedback อย่างสร้างสรรค์ และการสนทนาเรื่องความก้าวหน้าในอาชีพอย่างต่อเนื่อง สิ่งเหล่านี้จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจและทำให้ทีมงานพร้อมสำหรับการโค้ชขั้นสูง

ด้วยการใช้กลยุทธ์เหล่านี้ หัวหน้าจะสามารถสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพและมีทัศนคติเชิงบวก ซึ่งจะนำไปสู่ความสำเร็จในระยะยาว