กลยุทธ์การพัฒนาผู้นำเพื่อความยั่งยืนขององค์กร

การวางแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Planning) เป็นกุญแจสำคัญในการสร้างความต่อเนื่องและขับเคลื่อนองค์กรไปข้างหน้าอย่างมั่นคง บทความนี้จะนำเสนอแนวทางการพัฒนาผู้นำรุ่นใหม่เพื่อรับช่วงต่อตำแหน่งสำคัญในอนาคต

เหตุผลที่ต้องวางแผนสืบทอดตำแหน่ง:

 • รักษาความต่อเนื่องขององค์กร: การจากไปของบุคลากรสำคัญอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน หากไม่มีผู้ที่พร้อมรับช่วงต่อ
 • พัฒนาศักยภาพทีมงาน: การเตรียมความพร้อมให้กับผู้นำรุ่นใหม่ช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับทีมโดยรวม
 • สร้างความมั่นใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: การมีแผนสืบทอดตำแหน่งที่ชัดเจนแสดงถึงความเป็นมืออาชีพและวิสัยทัศน์ขององค์กร

กระบวนการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง:

 1. ระบุผู้สืบทอดตำแหน่ง: คัดเลือกผู้ที่มีศักยภาพอย่างน้อยสองคนสำหรับแต่ละตำแหน่งสำคัญ
 2. วางแผนพัฒนาร่วมกัน: หารือกับผู้สืบทอดตำแหน่งถึงเป้าหมายและความคาดหวัง
 3. กำหนดคุณสมบัติที่ต้องการ: วิเคราะห์คุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งในอนาคต
 4. ประเมินจุดแข็งและจุดที่ต้องพัฒนา: ระบุทักษะและความรู้ที่ผู้สืบทอดตำแหน่งต้องพัฒนาเพิ่มเติม
 5. วางแผนพัฒนาด้วย 70-20-10 Framework:
  • 70% เรียนรู้จากประสบการณ์จริงในการทำงาน
  • 20% เรียนรู้จากการได้รับคำแนะนำจากพี่เลี้ยงหรือโค้ช
  • 10% เรียนรู้จากการฝึกอบรม
 1. ติดตามและประเมินผล: ตรวจสอบความก้าวหน้าและปรับแผนตามความเหมาะสม
 2. ประกบโดยทำให้ดู (Job Shadowing): ให้ผู้สืบทอดตำแหน่งได้เรียนรู้จากการทำงานจริงของผู้ดำรงตำแหน่งปัจจุบัน

ตัวอย่างการนำไปใช้:

สมมติว่าคุณสมศักดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด กำลังจะเกษียณอายุในอีกสามปีข้างหน้า เขาได้ระบุมัทนา ผู้จัดการฝ่ายขาย และเด่น ผู้จัดการฝ่ายตลาด เป็นผู้สืบทอดตำแหน่ง

คุณสมศักดิ์วางแผนพัฒนามัทนาและเด่นโดยใช้ 70-20-10 Framework เขาให้ทั้งสองคนได้ทำงานในโครงการที่ท้าทายมากขึ้น (70%) มอบหมายให้ผู้บริหารระดับสูงเป็นพี่เลี้ยง (20%) และส่งเสริมให้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้นำ (10%)

สรุป:

การวางแผนสืบทอดตำแหน่งเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าสำหรับอนาคตขององค์กร โดยการพัฒนาผู้นำรุ่นใหม่ที่มีความสามารถและพร้อมรับมือกับความท้าทาย องค์กรจะสามารถรักษาความได้เปรียบในการแข่งขันและเติบโตอย่างยั่งยืน