กระดุมเม็ดแรกของการโค้ช: สร้างความไว้วางใจก่อน ด้วย 3C

การโค้ชทีมงานให้มีประสิทธิภาพนั้น ต้องอาศัยความไว้วางใจ (Trust) เป็นพื้นฐานสำคัญก่อนทำการโค้ช ผู้จัดการต้องตระหนักถึง 3 ปัจจัยหลัก ที่จะช่วยสร้างความไว้วางใจจากลูกทีม ได้แก่

 1. ความใส่ใจ (Care): ลูกทีมจะรู้สึกไว้วางใจและเปิดใจรับฟัง เมื่อพวกเขารู้สึกว่าผู้จัดการ “ใส่ใจ” พวกเขาอย่างแท้จริง ไม่ใช่แค่ในเรื่องงาน แต่รวมถึงความเป็นอยู่และความก้าวหน้าในชีวิตด้วย
  ตัวอย่าง:
 • การถามไถ่สารทุกข์สุกดิบ: สอบถามด้วยความจริงใจถึงปัญหาส่วนตัวหรืออุปสรรคในการทำงาน แสดงความห่วงใยและพร้อมที่จะช่วยเหลือ
 • การให้คำแนะนำอย่างเป็นกันเอง: ไม่ตำหนิหรือตัดสิน แต่ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ พร้อมทั้งให้กำลังใจและสนับสนุน
 • การให้โอกาสในการเรียนรู้และพัฒนา: สนับสนุนให้ลูกทีมได้เข้าอบรม พัฒนาตนเอง หรือได้รับมอบหมายงานที่ท้าทาย เพื่อให้พวกเขามีโอกาสเติบโต
 1. ความดี (Character): ความดีหรือคุณธรรมข สร้างความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจได้ยั่งยืน
  ตัวอย่าง:
 • ความซื่อสัตย์และยุติธรรม: ปฏิบัติต่อลูกทีมทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ลำเอียงหรือเลือกปฏิบัติ
 • ความรับผิดชอบ: กล้ารับผิดชอบต่อการตัดสินใจและผลลัพธ์ของทีม พร้อมทั้งยอมรับข้อผิดพลาดและเรียนรู้จากมัน
 • ความจริงใจและโปร่งใส: สื่อสารกับลูกทีมอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังข้อมูลหรือหลอกลวง
 1. ความสามารถ (Competence): เก่งในบทบาทหน้าที่ของผจก.
  ตัวอย่าง:
 • ความรู้ความเชี่ยวชาญในงาน: มีความเข้าใจในเนื้องานอย่างลึกซึ้ง สามารถให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ทักษะการบริหารจัดการ: สามารถวางแผน จัดการ และประสานงานได้อย่างเป็นระบบ เพื่อให้ทีมบรรลุเป้าหมาย
 • ทักษะการสื่อสาร: สื่อสารได้อย่างชัดเจน เข้าใจง่าย และสร้างแรงบันดาลใจให้กับลูกทีม

ทั้งนี้ ลูกทีมแต่ละคนอาจให้น้ำหนักความสำคัญกับ 3 ปัจจัยนี้ไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับค่านิยม ความเชื่อ และหลักการของแต่ละคน ผจก.ควรทำความเข้าใจลูกทีมแต่ละคน และปรับใช้ 3 ปัจจัยนี้ให้เหมาะจริตแต่ละคน เพื่อสร้างความไว้วางใจและความสัมพันธ์ที่ดี อันเป็นรากฐานสำคัญในการโค้ชทีมงาน