อัตตา: อุปสรรคที่ทำให้เราปรับตัวได้ช้า

บทความโดย: โค้ชเกรียงศักดิ์ นิรัติพัฒนะศัย
ภาพ: Anete Lusina


หลังวิกฤตินานาที่ผ่านมาในช่วงสองสามปีนี้

– บางอย่างจะไม่เหมือนเดิม
– บางอย่างอาจจะยังเหมือนเดิม

ขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละธุรกิจ

การทำงานของKnowledge Workers ก็เช่นกัน
– งานบางอย่างอาจจะเหมือนเดิม
– งานบางอย่างอาจจะเปลี่ยนแปลงไป

แผนงานที่เคยวางไว้ไม่น่าจะเหมือนเดิม ในขณะที่การคาดการณ์ในอนาคตยังทำได้ไม่ชัดเจน

Knowledge Workers จึงน่าจะต้องปรับตัวพอสมควร คนที่ปรับตัวได้เร็วก็จะขับเคลื่อนงานได้เร็ว คนที่อาจจะปรับตัวได้ช้าเพราะความคิดที่ว่า…

1. ยึดติดความสำเร็จในอดีตจนไม่เปลี่ยนแปลง 2. ยึดติดความคิดตนเองจนไม่ยอมฟังใคร 3. ตนเองเรียนรู้ได้ช้าจึงไม่คิดจะเรียนรู้อะไรใหม่ 4. เดี๋ยวทุกอย่างก็จะกลับไปเหมือนเดิม 5. ตัวเองแก่เกินเรียนแล้ว เดี๋ยวก็เกษียณ 6. ขาดความตระหนักรู้และไม่มีคน Feedback

แนวทางแก้ไข
ก. ลองสำรวจตัวเองว่า เราปรับตัวเร็วหรือช้า
ข. คนรอบตัวเห็นว่าเราปรับตัวเร็วหรือช้า
ค. หากเราปรับตัวช้า เพราะสาเหตุใด
ง. เราควรปรับเปลี่ยนความคิดเราเป็นอย่างไร
จ. เราควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเราไปเป็นอย่างไร
ฉ. ใครที่เราควรไปขอคำแนะนำ