ระบุคนต้นแบบ (Role Model) แล้วเรียนรู้จากเขา

บทความ: โค้ชเกรียงศักดิ์ นิรัติพัฒนะศัย
ภาพ:

คนจำนวนมากที่มีศักยภาพสูง แต่กลับไม่ได้ปลดปล่อยศักยภาพที่เขามีอย่างเต็มที่ สาเหตุหนึ่งที่คิดว่าทำให้หลาย ๆ คนเป็นอย่างนั้น อาจจะมาจากการขาดคนต้นแบบ เรามาดูกันว่า…

1. คนต้นแบบคืออะไร
2. การมีคนต้นแบบมีประโยชน์อย่างไร
3. และเราจะมองหาคนต้นแบบได้จากไหนบ้าง

1. คนต้นแบบ หรือ Role Model
คือบุคคลที่เราเห็นว่าเขามีความดีและความเก่ง และเรามองเขาเป็นต้นแบบในความสำเร็จ

โดยเราอาจจะมองเขาเป็นต้นแบบ ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือในภาพรวมทั้งตัวตนเขาก็ได้ 2. การมีคนต้นแบบมีประโยชน์อะไร

ทำให้เราเกิดแรงบันดาลใจ
ทำให้เราเห็นว่า พฤติกรรม คำพูด ค่านิยม และหลักคิด ของ”ความดีและความเก่ง” ในแต่ละเรื่องนั้นมีรูปธรรมที่จับต้องได้อย่างไร

3. เราจะมองหาจากไหน

ก. คนในครอบครัวเรา / คนในละแวกที่เราอยู่อาศัย
ข. ครู / อาจารย์ / อาจารย์ที่ปรึกษา / กัลยาณมิตร / ผู้ใหญ่ที่เมตตาเรา / พี่เลี้ยง / โค้ช
ค. หัวหน้า / เพื่อนร่วมงาน / คู่ค้า / ลูกค้า / ที่ปรึกษา / พี่เลี้ยง / โค้ช
ง. บุคคลสาธารณะ / ผู้นำทางศานา / บุคคลสำคัญในประวัติศาตร์ / ผู้ได้รับรางวัลเกียรติคุณต่าง ๆ เช่นรางวัล โนเบล / คนมีชื่อเสียงที่ปรากฎใน YouTube – Ted Talk / ผู้เขียนหนังสือ / ผู้เขียนบทความ / Influencers / ดารา-นักแสดงผู้มีความประพฤติดี / ผู้นำประเทศ / ผู้นำชุมชน / ผู้นำภาคสังคม

ระบุคนต้นแบบ (Role Model) แล้วเรียนรู้ว่า…

1.เขามีหลักคิด และความเชื่ออย่างไร
2. เขาเผชิญปัญหาอุปสรรคอย่างไร
3. เขาอ่านหนังสือ / มี Mentor / มีประสบการณ์อะไร 4. เขาศึกษาประวัติใคร (ใครคือคนต้นแบบเขา)
5. เขาเก่งก้าวกระโดด จากการอาสา / โครงการอะไร