การสร้างสายสัมพันธ์แบบยั่งยืน

บทความโดย: โค้ชเกรียงศักดิ์ นิรัติพัฒนะศัย
ภาพ: Diva Plavalaguna

ระบบ ระเบียบ โครงสร้าง และกระบวนการทำงาน ถูกออกแบบมาเพื่อความสมดุลระหว่างผลประโยชน์และความเสี่ยง โดยถูกออกแบบมาภายใต้ภาวะปกติว่าควรเสร็จภายในเวลาเท่าไร

ในชีวิตจริง งานมักจะมีความเร่งด่วนกว่าปกติบ่อย ๆ สายสัมพันธ์ที่ดี จะทำให้งานคล่องตัว รองรับความด่วนนั้นได้

แต่สายสัมพันธ์ที่ดี ไม่ได้เกิดขึ้นทันทีเมื่อเราต้องการความเร่งด่วน มันเกิดจากการสะสมด้วยการทำความดีสนับสนุนคนอื่นในอดีต

แนวทางการสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีแบบยั่งยืน

1. ทำงานเราให้เร็วและมีคุณภาพ
2. ใช้เวลาและทรัพยากรให้คุ้มค่า
3. เวลาที่เหลือ ใช้จุดแข็งช่วยงานคนอื่น 4. นอกเวลางาน ใช้จุดแข็งงานจิตอาสา 5. ทำงานผิด ขอโทษรีบแก้ไขให้เร็ว
6. คนอื่นผิด เร่งงานเราเพื่อเป้าหมายร่วม

ขออธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมครับ

1. ทำงานเราให้เร็วและมีคุณภาพ
ถ้าเป้าหมายเรา 100% ใน 20 วัน
ให้เราทำให้เสร็จ 100% ใน 16 วัน ด้วยคุณภาพที่ดี

2. ใช้เวลาและทรัพยากรให้คุ้มค่า ถ้าต้องใช้เงิน 100 บาท
หาทางลดให้เหลือ 80 บาทด้วยคุณภาพเท่ากัน

3. เวลาที่เหลือ ใช้จุดแข็งช่วยงานคนอื่น จากสองข้อข้างบน
เราจะมีเวลาเหลือ 4 วัน และเราประหยัดเงินบริษัท 20 บาท

เรานำเวลาที่เหลือไปอาสา โดยใช้จุดแข็ง… งานแก้วิกฤติองค์กร งานยุทธศาสตร์องค์กร งานที่สำคัญและล่าช้ากว่าแผน งานที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกำลังกังวล

4. นอกเวลางาน ใช้จุดแข็งงานจิตอาสา
นอกจากนี้ นอกเวลาทำงาน เราควรอาสางานจิตสาธารณะที่เรามีความสนใจ นำจุดแข็งเราไปช่วยงานจิตอาสาต่าง ๆ เราอาจจะต้องเริ่มจากการอาสางานเล็ก ๆ น้อย ๆ ก่อน

จนถึงจุดที่คนอื่นไว้วางใจเรา เขาจะค่อย ๆ ให้งานสำคัญเพิ่มขึ้น

5. ทำงานผิด ขอโทษรีบแก้ไขให้เร็ว ไม่มีใคร Perfect
เราจิตอาสา แต่เราก็มีโอกาสพลาด เมื่อพลาด ไม่ต้องแก้ตัว ไม่ต้องทวงบุญคุณ ขอโทษ แล้วรีบลงมือแก้ไขโดยรวม พลาดแล้วแก้ไขเร็ว มักได้รับการจดจำที่ดี

6. คนอื่นผิด เร่งงานเราเพื่อเป้าหมายร่วม หากคนอื่นผิด ทำให้งานเราช้าขึ้น อย่าตำหนิเขา รีบทำงานเราให้เสร็จทัน เขาจะเห็นในน้ำใจ อนาคตเราอาจผิดแล้วขอให้เขาเร่งช่วยเราได้