การบริหารระดับอัตตาของเราให้เหมาะสม

บทความโดย: โค้ชเกรียงศักดิ์ นิรัติพัฒนะศัย
ภาพ: Tima Miroshnichenko


คนทำงานฐานความรู้ ต้องมีการแสดงออกที่ทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเห็นว่าเขามีระดับอัตตาที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เกิดความเชื่อมั่นและไว้วางใจมอบหมายงานภารกิจสำคัญให้กับเราในอนาคต

แล้วระดับอัตตาที่เหมาะสมคืออะไร คือการที่เรามีระดับอัตตาที่ทำให้เราแสดงออกได้สอดคล้องกับ ก. บริบทของสังคมที่เราอยู่ และ ข. ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

เมื่อพูดถึงระดับของอัตตาที่เหมาะสม
ก็ต้องพูดถึงการแสดงออกของระดับอัตตาที่ไม่เหมาะสม (Unheatlhy Ego) ไปด้วย ซึ่งมีสองแบบคือ

ระดับอัตตาที่ไม่เหมาะสมในเชิงสูงเกินไป และระดับอัตตาที่ไม่เหมาะสมในเชิงต่ำเกินไป ลองดูตัวอย่างในสามสถานการณ์ตามตารางนี้ดูครับดูครับ

เราสามารถตรวจสอบได้ว่าระดับอัตตาเราสอดคล้องกับความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ โดยการสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลาย ๆ คนว่า
“คุณคิดว่าการแสดงออกในเรื่อง…ของเรา เหมาะสม/ต่ำไป/สูงไป” โดยยกตัวอย่างจากตารางนี้ให้เขาดู

หากมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากกว่าสองคนขึ้นไป เช่นหัวหน้าและเพื่อนร่วมงาน บอกแบบแผน (Pattern) ที่คล้าย กันว่า
เราแสดงระดับอัตตา “ตำ่ไป” หรือ “สูงไป” ในเรื่องใด เราก็ควรกลับมาปรับการแสดงออกของเรา

หลังจากนั้น ผ่านไประยะหนึ่งลองสอบถาม Feedback อีกครั้งจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่เคยให้ข้อมูลที่เป็น Pattern ที่เราควรปรับ
หากเขาบอกว่า “เราแสดงออกได้เหมาะสมแล้ว ก็ถือว่ามีการพัฒนาที่ดีขึ้น”

หากเขาบอกว่า “ยังไม่เหมาะสม”
ก็อาจจะขอคำแนะนำจากเขาว่า “เราต้องเปลี่ยนแปลงอะไรเพิ่มเติมอีก” หรือ หารือกับ หัวหน้า / กัลยาณมิตร / พี่เลี้ยง / โค้ช เพื่อพัฒนาให้ดีขึ้น