การโค้ชและการใช้พี่เลี้ยงผู้บริหาร

coaching:mentoring_greyscaled_gradiented_b to g_1200x400
พัฒนาผู้บริหาร
เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง
การโค้ช/การใช้พี่เลี้ยงผู้บริหาร

หน้าแรก > บริการต่าง ๆ

เรียนรู้/ ปรับตัว-เปลี่ยนพฤติกรรม
ในขอบเขตของการพัฒนาผู้บริหาร

เลือกบริการการพัฒนาผู้บริหารจากเดอะโค้ชที่เหมาะกับบริบทขององค์กร เร่งการเรียนรู้ในตำแหน่งงานใหม่ หรือเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในองค์กร

การพัฒนาผู้บริหารแบบใดเหมาะกับบริบทของคุณ ?

การใช้พี่เลี้ยงผู้บริหาร

การโค้ชผู้บริหาร

รายละเอียด

การใช้พี่เลี้ยง

สำหรับผู้บริหารในตำแหน่งใหม่

เร่งการเรียนรู้

สร้างภาพลักษณ์ผู้นำ


เพิ่มความมั่นใจในตนเอง

การโค้ชผู้บริหาร

เปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริหารอย่างยั่งยืน
เพื่อการเปลี่ยนแปลงองค์กร

> สร้างการตระหนักรู้ในตนเอง/สถานการณ์รอบตัว สู่การปรับตัวและเปลี่ยนพฤติกรรม

> การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
– ทำหน้าที่ในจุดเดิม จากดีไปสู่ความยอดเยี่ยม
– เตรียมพร้อมสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น
– มีความคิดที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

ติดต่อ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการและโซลูชันส์ของเดอะโค้ช

บริหารจัดการความรู้

ข้อมูลเพื่อการพัฒนาผู้บริหาร

ทรัพยากรต่าง ๆ
โดยเดอะโค้ช

ประสบการณ์ที่มีคุณค่าแปลงเป็นทรัพยากรที่หลากหลาย
เพื่อส่งมอบปัญญาสู่สังคม

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาตนเองสำหรับผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานฐานความรู้