Career Plan กระดุมเม็ดแรก ก่อนไป Coaching ทีมงาน

ก่อนจะ Coaching ทีมงานของเราแต่ละคน

เราควรจะคุยกับทีละคนเรื่อง Career Plan ของเขาก่อน 

เรามาดูกันว่า…

1. career plan คืออะไร 

2. มีประโยชน์อย่างไร 

3. มีขั้นตอนอย่างไร 

4. สิ่งที่ควรระวังคืออะไร

5. คำแนะนำเพิ่มเติมคืออะไร

1. career plan คืออะไร 

Career Plan หรือ แผนพัฒนาอาชีพ คือ แนวทางที่ช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายในอาชีพการงาน เปรียบเสมือนแผนที่นำทางชีวิตที่ช่วยให้คุณตัดสินใจเลือกเส้นทางที่เหมาะสม พัฒนาทักษะที่จำเป็น และบรรลุความสำเร็จในสายงานที่คุณใฝ่ฝัน

2. ประโยชน์ของ Career Plan คืออะไร

– ช่วยให้คุณมีเป้าหมายที่ชัดเจน: การมีเป้าหมายที่ชัดเจนจะช่วยให้คุณมีแรงจูงใจในการพัฒนาตัวเอง มุ่งมั่นทำงาน และบรรลุความสำเร็จ

– ช่วยให้คุณเลือกเส้นทางที่เหมาะสม: Career Plan จะช่วยให้คุณวิเคราะห์ตัวเอง ประเมินความสนใจ ทักษะ และศักยภาพ เพื่อเลือกเส้นทางอาชีพที่เหมาะสมกับคุณ

– ช่วยให้คุณพัฒนาทักษะที่จำเป็น: เมื่อคุณรู้เป้าหมายและเส้นทางอาชีพแล้ว คุณสามารถวางแผนพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับสายงานนั้น

– ช่วยให้คุณมีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพ: Career Plan จะช่วยให้คุณวางแผนการศึกษา ฝึกอบรม ประสบการณ์การทำงาน และความสัมพันธ์ เพื่อเพิ่มโอกาสในการก้าวหน้า

– ช่วยให้คุณมีความสุขกับงาน: การทำงานในสายงานที่ตรงกับความสนใจ ทักษะ และศักยภาพ จะช่วยให้คุณมีความสุขกับงาน

3. ขั้นตอนการวาง Career Plan

3.1 การวิเคราะห์ตัวเอง:

จุดแข็ง: อะไรคือจุดแข็งของคุณ คุณมีความสามารถพิเศษอะไร

จุดอ่อน: อะไรคือจุดอ่อนของคุณ อะไรคือทักษะที่คุณต้องพัฒนา

ความสนใจ: คุณชอบอะไร อะไรคือสิ่งที่คุณอยากทำ

ค่านิยม: อะไรคือสิ่งที่คุณให้ความสำคัญ อะไรคือสิ่งที่คุณยึดถือ

3.2 การวิเคราะห์อาชีพ:

ข้อมูลอาชีพ: ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพที่คุณสนใจ

ตลาดงาน: วิเคราะห์ตลาดงาน ว่ามีความต้องการแรงงานในสายงานนั้นมากน้อยแค่ไหน

แนวโน้ม: ศึกษาทิศทางและแนวโน้มของอาชีพในอนาคต

3.3 การกำหนดเป้าหมาย:

เป้าหมายระยะสั้น: อะไรคือเป้าหมายที่คุณอยากบรรลุใน 1-2 ปี

เป้าหมายระยะยาว: อะไรคือเป้าหมายที่คุณอยากบรรลุใน 5-10 ปี

3.4 การวางแผนการดำเนินการ:

การศึกษา: คุณต้องเรียนอะไรเพิ่มเติม

การฝึกอบรม: คุณต้องฝึกอบรมทักษะอะไรเพิ่มเติม

ประสบการณ์การทำงาน: คุณต้องหาประสบการณ์การทำงานอย่างไร

ความสัมพันธ์: คุณต้องสร้างความสัมพันธ์กับใคร

3.5 การติดตามผลและประเมินผล:

ติดตามผลว่าคุณบรรลุเป้าหมายหรือไม่

ประเมินผลว่าแผนของคุณยังเหมาะสมอยู่หรือไม่

ปรับแผนของคุณให้เหมาะสมกับสถานการณ์

4. สิ่งที่ควรระวัง

– อย่าคาดหวังว่า Career Plan จะสมบูรณ์แบบ: Career Plan เป็นเพียงแนวทาง คุณต้องพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนแผนของคุณตามสถานการณ์

– อย่ากลัวที่จะเปลี่ยนใจ: เป้าหมายและความสนใจของคุณอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามกาลเวลา คุณต้องพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนแผนของคุณ

– อย่าหยุดพัฒนาตัวเอง: ตลาดงานมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ คุณต้องพร้อมที่จะพัฒนาทักษะใหม่ ๆ อยู่เสมอ

5. คำแนะนำเพิ่มเติม

– ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีพ เดี๋ยวนี้มี Career Coach ในเกือบทุกสาขาอาชีพ

– พูดคุยกับคนที่ทำงานในสายงานที่คุณสนใจ 

– หาคนต้นแบบในวงการที่เราสนใจ ศึกษาเส้นทางของหลาย ๆ คน

– เข้าร่วมกิจกรรม networking เพื่อเรียนรู้จากประสบการณ์คนอื่น

– ไม่กลัวที่จะอาสางานที่เราไม่มีประสบการณ์

– หากผลงานเราดีและนิ่งแล้ว เสนอตัวขอโอกาสสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน (Job Rotation)