หากนำเสนอไม่เก่งจะเติบโตอย่างไร

ในองค์กรชั้นนำขนาดใหญ่ จะมีผู้บริหารระดับกลางจำนวนมากพอสมควร

ผู้บริหารเหล่านี้จะมีความสามารถในการทำงานใกล้เคียงกันมาก

ดังนั้น การที่ใครจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้บริหารระดับสูง

นอกจากจะทำงานเก่งแล้ว ต้องนำเสนอเก่งด้วย

คนที่นำเสนอเก่ง แสดงความเห็นเก่ง ตอบคำถามเก่ง

จึงมักได้รับโอกาสแต่งตั้งให้เป็นผู้บริหารระดับสูงมากกว่า

หากคุณเป็นคนที่ พูดไม่เก่ง นำเสนอไม่เก่ง แสดงความเห็นไม่เก่ง 

จะทำอย่างไรให้ผู้บริหารระดับสูงทราบว่าเราเก่ง

และมีโอกาสได้รับการเสนอชื่อให้ขึ้นเป็นผู้บริหารระดับสูงได้บ้าง

6 แนวทางในการแสดงศักยภาพและพัฒนาตนเองสำหรับผู้บริหารระดับกลาง:

1. สร้างผลงานที่โดดเด่นและวัดผลได้: 

การมีผลงานที่เป็นรูปธรรมและสามารถวัดผลได้ 

โดยเฉพาะผลงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร

จะเป็นเครื่องพิสูจน์ความสามารถได้ดีที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มยอดขาย ลดต้นทุน พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น การมีผลงานที่โดดเด่นจะทำให้ผู้บริหารระดับสูงมองเห็นศักยภาพของคุณได้อย่างชัดเจน

วิธีการพัฒนา: 

ระบุเรื่องยุทธศาสตร์ที่เรามีจุดแข็ง

ตั้งเป้าหมายที่ท้าทายแต่เป็นไปได้ วางแผนการทำงานอย่างรอบคอบ และติดตามผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ หากเป็นไปได้ ลองมองหาวิธีวัดผลลัพธ์ในเชิงตัวเลข เพื่อให้เห็นภาพความสำเร็จได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

2. เป็นผู้แก้ปัญหาและสร้างสรรค์นวัตกรรม: 

ผู้บริหารระดับสูงต้องการคนที่สามารถแก้ปัญหาที่ซับซ้อนและนำเสนอแนวคิดใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาองค์กร การแสดงให้เห็นว่าคุณมีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาอย่างลึกซึ้ง คิดนอกกรอบ และนำเสนอทางออกที่สร้างสรรค์ จะเป็นการเพิ่มโอกาสในการได้รับการพิจารณาเลื่อนตำแหน่ง

วิธีการพัฒนา: 

ฝึกฝนทักษะการแก้ปัญหาและการคิดเชิงวิพากษ์ หมั่นศึกษาหาความรู้ใหม่ ๆ และติดตามเทรนด์ในอุตสาหกรรม เพื่อให้สามารถนำเสนอแนวคิดที่ทันสมัยและตอบโจทย์ความต้องการขององค์กร

3. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานและผู้บริหาร: 

การมีเครือข่ายความสัมพันธ์ที่ดีทั้งในระดับเดียวกันและระดับที่สูงกว่า จะช่วยให้คุณได้รับการสนับสนุนและคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ นอกจากนี้ การมีเพื่อนร่วมงานที่เชื่อมั่นในความสามารถของคุณ จะช่วยเพิ่มโอกาสในการได้รับการเสนอชื่อให้เลื่อนตำแหน่ง

วิธีการพัฒนา: 

เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กร สร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานในแผนกอื่น ๆ และหาโอกาสพูดคุยกับผู้บริหารระดับสูงอย่างเป็นกันเอง

4. แสดงความเป็นผู้นำและความรับผิดชอบ: ผู้บริหารระดับสูงต้องการคนที่สามารถเป็นผู้นำทีมและรับผิดชอบต่อผลการดำเนินงาน การแสดงให้เห็นว่าคุณมีความสามารถในการบริหารจัดการทีม สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่น และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะเป็นการเพิ่มความน่าเชื่อถือและความมั่นใจให้กับผู้บริหารระดับสูง

วิธีการพัฒนา: 

หาโอกาสเป็นผู้นำโครงการต่าง ๆ อาสาช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน และแสดงความรับผิดชอบต่อผลงานของทีม

5. พัฒนาทักษะการสื่อสารและการนำเสนอ: 

แม้ว่าคุณอาจจะไม่ได้มีทักษะการพูดในที่สาธารณะที่โดดเด่น แต่การพัฒนาทักษะการสื่อสารและการนำเสนอให้ดีขึ้น จะช่วยให้คุณสามารถสื่อสารความคิดเห็นและผลงานของคุณได้อย่างชัดเจนและน่าสนใจมากขึ้น

วิธีการพัฒนา: 

เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการสื่อสารและการนำเสนอ ฝึกฝนการพูดในที่สาธารณะ และขอคำแนะนำจากผู้ที่มีประสบการณ์

6. แสดงความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง: 

ผู้บริหารระดับสูงต้องการคนที่พร้อมจะเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ การแสดงให้เห็นว่าคุณมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และพัฒนาทักษะต่าง ๆ ที่จำเป็น จะเป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการเติบโตในระยะยาว

วิธีการพัฒนา: 

เข้าร่วมอบรม สัมมนา หรือหลักสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสายงาน อ่านหนังสือและบทความที่เป็นประโยชน์ และหาโอกาสเรียนรู้จากผู้ที่มีประสบการณ์

เคล็ดลับเพิ่มเติม:

– หาที่ปรึกษาหรือโค้ช: การมีที่ปรึกษาหรือโค้ชที่มีประสบการณ์ จะช่วยให้คุณได้รับคำแนะนำและการสนับสนุนที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาตนเองและวางแผนการทำงาน

– สร้างแบรนด์ส่วนตัว: สร้างภาพลักษณ์ของตนเองให้เป็นที่จดจำในทางที่ดี เช่น การเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านใดด้านหนึ่ง หรือการเป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์

– แสดงความมั่นใจในตนเอง: แม้ว่าคุณอาจจะไม่ได้มีทักษะการนำเสนอที่โดดเด่น แต่การแสดงความมั่นใจในความสามารถของตนเอง จะช่วยให้คุณสร้างความประทับใจให้กับผู้บริหารระดับสูงได้

หวังว่าแนวทางเหล่านี้จะเป็นประโยชน์กับคุณ การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและแสดงศักยภาพออกมาอย่างสม่ำเสมอ จะเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยให้คุณได้รับการพิจารณาเลื่อนตำแหน่งสู่ผู้บริหารระดับสูงได้อย่างแน่นอน