ว่าด้วยเรื่องบริหารองค์กร: HPO และ PMS

High Performance Organizations (HPO) และ Performance Management System (PMS): การสร้างองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูงผ่านระบบการจัดการประสิทธิภาพ

1. HPO คืออะไร

High Performance Organizations (HPO) หรือ องค์กรที่มีประสิทธิภาพสูง คือองค์กรที่สามารถสร้างผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว โดยมีการปรับตัวและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง องค์กรเหล่านี้มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม การปรับปรุงกระบวนการ และการสร้างวัฒนธรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนา เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. PMS คืออะไร

Performance Management System (PMS) หรือ ระบบการจัดการประสิทธิภาพ คือกระบวนการและเครื่องมือที่องค์กรใช้ในการกำหนด วัดผล และปรับปรุงประสิทธิภาพของพนักงานและองค์กร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่กำหนดไว้ PMS ที่ดีจะรวมถึงการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน การให้คำแนะนำและการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการให้รางวัลและการพัฒนาทักษะของพนักงาน

3. HPO ที่ดีควรมี PMS ที่ดีเพราะอะไร

การมี PMS ที่มีประสิทธิภาพเป็นองค์ประกอบสำคัญในการพัฒนา HPO เนื่องจาก PMS ช่วยให้พนักงานมีความชัดเจนในเรื่องของเป้าหมายและความคาดหวัง ทำให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร นอกจากนี้ PMS ยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการระบุและแก้ไขปัญหาในการทำงาน พร้อมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาของพนักงาน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูง

4. สังเกตได้อย่างไรว่า องค์กรมีความเป็น HPO สูง 

– ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมและต่อเนื่อง: องค์กรสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว

– วัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง: มีวัฒนธรรมที่เน้นการเรียนรู้ การพัฒนา และการสร้างนวัตกรรม

– ความพึงพอใจและการมีส่วนร่วมของพนักงาน: พนักงานมีความพึงพอใจในการทำงานและมีการมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร

– การปรับตัวและการปรับปรุง: องค์กรมีความสามารถในการปรับตัวและปรับปรุงกระบวนการเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลง

– การใช้ข้อมูลและการวิเคราะห์: องค์กรใช้ข้อมูลและการวิเคราะห์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจและการปรับปรุงประสิทธิภาพ

5. องค์กรจะพัฒนาไปสู่ HPO ในระดับสูงได้อย่างไร

– การตั้งเป้าหมายและการวางแผน: กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและสร้างแผนการที่เหมาะสมในการบรรลุเป้าหมาย

– การสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้: ส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะของพนักงาน

– การใช้ PMS ที่มีประสิทธิภาพ: ใช้ระบบการจัดการประสิทธิภาพที่สามารถวัดผลและปรับปรุงประสิทธิภาพของพนักงานได้

– การปรับปรุงกระบวนการ: ปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดความสูญเสีย

– การสื่อสารและการมีส่วนร่วม: สื่อสารเป้าหมายและความคาดหวังอย่างชัดเจนและเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร

6. Do & Don’t ในการพัฒนาองค์กรไปสู่ HPO คืออะไร

Do:

– สร้างความชัดเจนในเป้าหมาย: ให้พนักงานทุกคนทราบถึงเป้าหมายและวิธีการที่จะบรรลุเป้าหมายนั้น

– ส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนา: ลงทุนในโปรแกรมการฝึกอบรมและการพัฒนาทักษะ

– ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะ: ให้คำแนะนำอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยพนักงานปรับปรุงประสิทธิภาพ

– วัดผลและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง: ใช้ข้อมูลในการวัดผลและประเมินผลการทำงานของพนักงาน

Don’t:

– ไม่เพิกเฉยต่อปัญหา: อย่ามองข้ามปัญหาหรือข้อบกพร่องในการทำงาน ควรจัดการแก้ไขทันที

– ไม่ตั้งเป้าหมายที่ไม่ชัดเจน: เป้าหมายที่ไม่ชัดเจนทำให้พนักงานขาดทิศทางและทำให้ประสิทธิภาพลดลง

– ไม่ละเลยการสื่อสาร: การสื่อสารที่ไม่เพียงพอหรือไม่ชัดเจนทำให้เกิดความเข้าใจผิดและลดความพึงพอใจของพนักงาน

– ไม่เน้นแต่ผลลัพธ์ระยะสั้น: ควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อให้สามารถสร้างผลลัพธ์ที่ดีในระยะยาว

การพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็น HPO นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ด้วยการนำ PMS ที่มีประสิทธิภาพมาใช้ การสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้และการพัฒนา รวมถึงการสื่อสารที่ชัดเจนและการมีส่วนร่วมของพนักงาน องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายในการเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูงได้อย่างยั่งยืน