พัฒนาความยืดหยุ่น (Resilience) จากปัญหาและอุปสรรค

คุณภาพชีวิต ขึ้นอยู่กับ คุณภาพของความคิด

เมื่อเราเผชิญอุปสรรคและความล้มเหลว

คนที่มี Growth Mindset มีวิธีคิดอย่างไร

จึงสามารถมองปัญหาให้เป็นโอกาสได้

เราลองดูแนวคิดเหล่านี้กันครับ

1. ผลักดันความคิดสร้างสรรค์:

เหตุผล: เมื่อเผชิญอุปสรรค เราถูกบีบให้คิดหาวิธีใหม่ ๆ

ตัวอย่าง:

พนักงานพัฒนาแอปพลิเคชันใหม่ แก้ปัญหา bug ที่แก้ไม่ได้ด้วยวิธีเดิม

ขั้นตอน:

– ตั้งคำถาม ท้าทายสมมติฐาน

– ระดมสมอง หาวิธีใหม่ ๆ

– ทดลอง เรียนรู้จากผลลัพธ์

2. ป้องกัน “หลงตัวเอง” รักษาความถ่อมตน:

เหตุผล: ความสำเร็จติดต่อกันอาจสร้างความหลงไหล มองข้ามข้อผิดพลาด

ตัวอย่าง:

ผู้บริหารสูญเสียสัญญาสำคัญ เรียนรู้จากจุดอ่อน พัฒนาทักษะการเจรจา

ขั้นตอน:

– วิเคราะห์สาเหตุความล้มเหลว

– มองหาข้อเสนอแนะจากผู้อื่น

– ฝึกฝน พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

3. บทเรียนล้ำค่า สู่การพัฒนา:

เหตุผล: ความล้มเหลวเผยจุดอ่อน ช่วยให้เรียนรู้และเติบโต

ตัวอย่าง:

ทีมนักการตลาดวิเคราะห์แคมเปญที่ล้มเหลว ปรับกลยุทธ์ใหม่

ขั้นตอน:

– วิเคราะห์สาเหตุความล้มเหลว

– ระบุจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข

– กำหนดแผนพัฒนา ปรับปรุงกลยุทธ์

4. เสริมสร้าง “ความเห็นอกเห็นใจ”:

เหตุผล: เคยผ่านประสบการณ์ ช่วยให้เข้าใจผู้อื่น

ตัวอย่าง:

ผู้บริหารให้คำปรึกษาแก่พนักงานที่เผชิญปัญหา

ขั้นตอน:

– แบ่งปันประสบการณ์ เรื่องราวความล้มเหลว

– รับฟัง เรียนรู้จากประสบการณ์ผู้อื่น

– ให้กำลังใจ สนับสนุนผู้อื่น

5. ค้นพบ “มิตรแท้”:

เหตุผล: ยามยากลำบาก ช่วยให้เห็นมิตรแท้

ตัวอย่าง:

เพื่อนร่วมงานช่วยเหลือ คลี่คลายปัญหา

ขั้นตอน:

– แสดงความจริงใจ ยามเผชิญปัญหา

– ตอบแทนน้ำใจ ช่วยเหลือผู้อื่น

– รักษาความสัมพันธ์ที่ดี

6. หล่อหลอม “ความอดทน”:

เหตุผล: ผ่านอุปสรรค ช่วยให้เข้าใจคุณค่าความสำเร็จ

ตัวอย่าง:

นักกีฬาผ่านความพ่ายแพ้ พัฒนาฝีมือ มุ่งสู่ชัยชนะ

ขั้นตอน:

– ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน

– วางแผน แบ่งย่อยเป้าหมาย

– อดทน มุ่งมั่น พยายามอย่างต่อเนื่อง

ดังนั้น คนที่ผ่านปัญหาและอุปสรรคมาเยอะ

และสามารถมองสิ่งที่เกิดขึ้นให้เผ็นประโยชน์ได้

เขาก็จะเติบโตและพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้น

ทำให้เกิด Resilience Competency มากขึ้นครับ