ผู้บริหารไม่จำเป็นต้องรู้ในทุกๆเรื่องแต่ต้องรู้ในเรื่องที่ต้องรู้

ผู้บริหารเป็นบุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารองค์กรให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ แน่นอนว่าผู้บริหารจำเป็นต้องมีความรู้และทักษะที่หลากหลาย แต่สิ่งสำคัญที่ผู้บริหารควรมีคือความสามารถในการมองออกว่าเรื่องที่ต้องรู้ในแต่ละบริบทคือเรื่องอะไรบ้าง และเลือกการจัดการให้เหมาะในแต่ละบริบท

การเลือกจัดการ หมายถึง การเลือกทำหรือมอบหมายงานให้ผู้อื่นทำ โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ความสำคัญของงาน ทักษะและประสบการณ์ของพนักงาน ทรัพยากรที่มี เป็นต้น ผู้บริหารที่เก่งจึงควรมีทักษะในการจัดการต่อไปนี้

– การจัดลำดับงานสำคัญ ผู้บริหารควรสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้งานสำคัญ ๆ ได้รับการดำเนินการก่อน

– การแก้ปัญหา ผู้บริหารควรสามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยข้อมูล ประสบการณ์ และวิจารณญาณ

– การตัดสินใจ ผู้บริหารควรสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมในเวลาที่เหมาะสม

– การวางแผน ผู้บริหารควรสามารถวางแผนได้อย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นและความเสี่ยง

– การมอบหมายงาน ผู้บริหารควรสามารถมอบหมายงานให้ผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย

ตัวอย่าง

สมมติว่าผู้บริหารของบริษัทแห่งหนึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ ผู้บริหารจะต้องพิจารณาว่างานใดบ้างที่จำเป็นต้องทำเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย โดยอาจแบ่งงานออกเป็น 5 ขั้นตอนหลัก ได้แก่

1. วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

2. ออกแบบผลิตภัณฑ์

3. ผลิตผลิตภัณฑ์

4. การตลาดและการขาย

5. การบริการหลังการขาย

ในแต่ละขั้นตอน ผู้บริหารอาจต้องตัดสินใจว่าจะทำเองหรือมอบหมายให้ผู้อื่นทำ เช่น 

ผู้บริหารอาจตัดสินใจทำเองในส่วนของการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เนื่องจากเป็นงานที่มีความซับซ้อนและมีความสำคัญต่อความสำเร็จของโครงการ 

ในทางกลับกัน ผู้บริหารอาจมอบหมายให้ผู้อื่นทำในส่วนของการผลิตผลิตภัณฑ์ เนื่องจากเป็นงานที่มีความซ้ำซาก ผู้บริหารจึงอาจเลือกมอบหมายให้กับพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการผลิต

นอกจากนี้ ผู้บริหารควรพิจารณาถึงปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ทักษะและประสบการณ์ของพนักงาน ทรัพยากรที่มี งบประมาณ เป็นต้น เพื่อให้มั่นใจว่างานต่าง ๆ จะได้รับดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย

สรุป

ผู้บริหารไม่จำเป็นต้องรู้ในทุก ๆ เรื่อง แต่ต้องรู้ใน เรื่องที่ต้องรู้ 

โดยผู้บริหารที่ดีควรสามารถมองออกว่าเรื่องที่ต้องรู้ในแต่ละบริบทคือเรื่องอะไรบ้าง 

และเลือกการจัดการให้เหมาะในแต่ละบริบท 

โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น 

ความสำคัญของงาน ทักษะและประสบการณ์ของพนักงาน ทรัพยากรที่มี เป็นต้น 

ทักษะในการจัดการเหล่านี้จะช่วยให้ผู้บริหารสามารถ

บริหารองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้