บางครั้ง Micro-Management ก็จำเป็น

Micro-Management หมายถึง พฤติกรรมการบริหารงานแบบลงรายละเอียดปลีกย่อยมากเกินไป ผู้บริหารที่ Micro-Manage มักจะควบคุมดูแลทุกขั้นตอนของงานอย่างใกล้ชิด สั่งการลูกน้องทุกย่างก้าว ตรวจสอบผลงานบ่อยครั้ง และแทรกแซงการทำงานอยู่เสมอ พฤติกรรมเหล่านี้อาจส่งผลเสียต่อทั้งตัวผู้บริหารเอง ลูกน้อง และองค์กรโดยรวม

แม้ว่า Micro-Management โดยทั่วไปแล้วไม่ใช่แนวทางการบริหารที่ดีที่สุด แต่ก็มีบางกรณีที่อาจจำเป็น ดังนี้

1. เมื่อเริ่มต้นงานใหม่:

– เมื่อลูกน้องเริ่มต้นงานใหม่ ผู้บริหารอาจจำเป็นต้อง Micro-Management เพื่อให้คำแนะนำ ฝึกอบรม และติดตามผลงานอย่างใกล้ชิด ช่วยให้ลูกน้องเข้าใจงาน ปรับตัวเข้ากับองค์กร และทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

– กรณีนี้ Micro-Management ควรเป็นการชั่วคราว เมื่อลูกน้องคุ้นเคยกับงานแล้ว ผู้บริหารควรลดการควบคุมลง และมอบอิสระให้ลูกน้องมากขึ้น

2. เมื่อทำงานกับลูกน้องใหม่:

– เมื่อทำงานกับลูกน้องใหม่ ผู้บริหารอาจจำเป็นต้อง Micro-Management เพื่อให้คำแนะนำ ฝึกอบรม และติดตามผลงานอย่างใกล้ชิด ช่วยให้ลูกน้องเรียนรู้ พัฒนาทักษะ และปรับตัวเข้ากับองค์กร

– เช่นเดียวกับกรณีเริ่มต้นงานใหม่ Micro-Management ควรเป็นการชั่วคราว เมื่อลูกน้องมีประสบการณ์มากขึ้น ผู้บริหารควรลดการควบคุมลง และมอบอิสระให้ลูกน้องมากขึ้น

3. เมื่อทำงานที่มีความเสี่ยงสูง:

– เมื่อทำงานที่มีความเสี่ยงสูง ผู้บริหารอาจจำเป็นต้อง Micro-Management เพื่อควบคุมความเสี่ยง ป้องกันข้อผิดพลาด และรักษาความปลอดภัย

– ตัวอย่างงานที่มีความเสี่ยงสูง เช่น งานที่เกี่ยวข้องกับเงินทุน งานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย งานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนตัว

– อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารควรสื่อสารกับลูกน้องอย่างชัดเจน อธิบายเหตุผลของ Micro-Management และสร้างบรรยากาศการทำงานที่ปลอดภัย

4. เมื่อแก้ไขปัญหา:

– เมื่อเกิดปัญหาขึ้น ผู้บริหารอาจจำเป็นต้อง Micro-Management เพื่อควบคุมสถานการณ์ แก้ไขปัญหา และป้องกันไม่ให้ปัญหาลุกลาม

– Micro-Management ในกรณีนี้ควรเป็นการชั่วคราว เมื่อปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว ผู้บริหารควรกลับมาใช้แนวทางการบริหารแบบปกติ

5. เมื่อลูกน้องมีประสิทธิภาพการทำงานต่ำ:

– เมื่อลูกน้องมีประสิทธิภาพการทำงานต่ำ ผู้บริหารอาจจำเป็นต้อง Micro-Management เพื่อติดตามผลงานอย่างใกล้ชิด ระบุสาเหตุของปัญหา และหาแนวทางแก้ไข

– Micro-Management ในกรณีนี้ควรเป็นการชั่วคราว ผู้บริหารควรให้โอกาสลูกน้องพัฒนา แก้ไขข้อผิดพลาด และปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน

– หากลูกน้องไม่สามารถปรับปรุงได้ ผู้บริหารควรพิจารณาแนวทางอื่นๆ เช่น การฝึกอบรม การย้ายตำแหน่ง หรือการเลิกจ้าง