บริหารความคาดหวังของหัวหน้าฉบับมืออาชีพ

มนุษย์เงินเดือน: หลายคนคงเคยพบเจอกับหัวหน้าที่หลากหลาย บทความนี้ขอเสนอแนวทาง “บริหารความคาดหวัง” แทนการ “บริหารหัวหน้า”

ประเภทของหัวหน้า:

– หัวหน้าจิตวิทยาสูง: ปรับตัวเข้าหาลูกน้อง ลูกน้องส่วนใหญ่ทำงานดีมีความสุข

– หัวหน้าจิตวิทยาปานกลาง: ปรับตัวพอสมควร ลูกน้องส่วนใหญ่ทำงานดีบ้างและมีความสุขบ้าง

– หัวหน้าจิตวิทยาน้อย: ไม่ค่อยปรับตัว ลูกน้องส่วนใหญ่ทำงานพอใช้ได้บ้างและทุกข์ใจ

เมื่อเจอหัวหน้าที่ไม่ถูกจริต: มักเกิดการจับผิด วิจารณ์ หรือนินทา

แนวทางบริหารความคาดหวัง:

1. มองหัวหน้าเป็นพันธมิตร: ร่วมสร้างความสำเร็จ

2. เรียนรู้จากหัวหน้า: พัฒนาทักษะการทำงาน

3. วิเคราะห์จุดบกพร่อง: แทนการจับผิด

4. เข้าใจแรงจูงใจ: วิเคราะห์สาเหตุเบื้องหลัง

5. วิเคราะห์ความคาดหวัง: เข้าใจสิ่งที่หัวหน้าต้องการ

6. สื่อสารความคาดหวัง: ตรวจสอบความเข้าใจร่วมกัน

7. เกินความคาดหวัง: สร้างผลงานเหนือความคาดหมาย

8. ขอบคุณเมื่อได้รับ Feedback: เชื่อว่าเขาหวังดีจึงบอกเรา

ผลลัพธ์:

– ความสัมพันธ์ที่ดีกับหัวหน้า

– การทำงานราบรื่น มีประสิทธิภาพ

– พัฒนาศักยภาพและเติบโตในสายงาน

ข้อควรคิด:

– เปลี่ยนแปลงตัวเองได้ง่ายกว่าเปลี่ยนผู้อื่น

– มุ่งเน้นพัฒนาตัวเอง สร้างผลงานให้โดดเด่น

– การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพเป็นกุญแจสำคัญ