คุณสมบัติของคนที่มีการปรับตัวสูง

การปรับตัว หรือ Adaptability คือสมรถถนะสำคัญสำหรับคนทำงาน

โดยเฉพาะในองค์กรที่มีการเปลี่ยนแปลงสูง

คุณสมบัติของคนที่มีการปรับตัวสูงมีลักษณะอย่างไรบ้าง

1. ความคิดเปิดกว้าง (Open-mindedness): 

มองโลกในแง่ดี มองหาโอกาสจากการเปลี่ยนแปลง ยอมรับความแตกต่าง 

และพร้อมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

วิธีพัฒนา:

– ฝึกฝนการคิดเชิงบวก มองหาข้อดีในทุกสถานการณ์

– เรียนรู้ที่จะรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างอย่างตั้งใจ

– เปิดใจลองสิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ

2. ความยืดหยุ่น (Resilience): 

สามารถรับมือกับความเครียดและความท้าทาย กลับมายืนหยัดได้อย่างรวดเร็วหลังเผชิญอุปสรรค

ล้มเร็ว ลุกเร็ว ล้มไปข้างหน้า

วิธีพัฒนา:

– ฝึกเทคนิคการจัดการความเครียด เช่น การฝึกหายใจ การทำสมาธิ

– มองหาบทเรียนจากประสบการณ์ที่ไม่ดี

– พัฒนากลไกการสนับสนุนทางสังคม เช่น การพูดคุยกับเพื่อนหรือครอบครัว

3. เรียนรู้สิ่งใหม่ได้เร็ว (Learning agility): 

ใฝ่เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ใหม่ได้อย่างรวดเร็ว

วิธีพัฒนา:

– ตั้งเป้าหมายในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ

– หาโอกาสฝึกฝนทักษะใหม่ ๆ อยู่เสมอ

– เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่สนใจ

4. สื่อสารกระชับฉับไว (Communication effectiveness): 

สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ เข้าใจความต้องการของผู้อื่น 

และสามารถแสดงความคิดเห็นของตัวเองได้อย่างชัดเจน

วิธีพัฒนา:

– ฝึกฝนการฟังอย่างตั้งใจ

– ฝึกฝนการพูดอย่างมีประสิทธิภาพ

– สื่อสารได้ตรงจริต ตามลักษณะของแต่ละบุคคล

5. ทำงานเป็นทีมได้หลากหลาย (Teamwork diversity): 

ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่น ช่วยเหลือเกื้อกูล และประนีประนอม

วิธีพัฒนา:

– ฝึกฝนการฟังอย่างตั้งใจ

– เรียนรู้ที่จะเคารพความคิดเห็นของกลุ่มคนที่หลากหลาย

– มองหาโอกาสในการช่วยเหลือผู้อื่น

6. ความคิดริเริ่ม (Initiative): 

คิดริเริ่มและลงมือทำโดยไม่ต้องรอคำสั่ง มองหาโอกาสในการปรับปรุง

วิธีพัฒนา:

– ตั้งเป้าหมายและวางแผนการทำงาน

– ฝึกฝนการคิดวิเคราะห์

– มองหาโอกาสในการแก้ปัญหา

7. ระดับอัตตาที่เหมาะสม (Healthy Ego): 

แสดงออกได้สอดคล้องบริบทและวัฒนธรรม

สุภาพ มืออาชีพ เชื่อมั่นในตัวเอง ไม่อ่อนหรือแข็งเกินบริบท

วิธีพัฒนา:

– ตั้งเป้าหมายที่ท้าทายแต่ achievable

– ฝึกฝนทักษะต่าง ๆ อยู่เสมอ

– เรียนรู้ที่จะยอมรับและแก้ไขความผิดพลาด

สรุป

การปรับตัวเป็นทักษะสำคัญสำหรับคนทำงานในยุคปัจจุบัน 

การพัฒนาคุณสมบัติเหล่านี้จะช่วยให้คุณสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เผชิญกับความเปลี่ยนแปลง และประสบความสำเร็จในอาชีพการงาน