3.6.2 ถอดบทเรียนของเราเพื่อเป็นวิทยาทาน

Knowledge Worker แต่ละคนเมื่อทำงานมีประสบการณ์มาระยะหนึ่ง

จะเกิดความเชี่ยวชาญในงานบางเรื่อง เช่น

บางคนเขียนรายงานเก่ง บางคนนำเสนอเก่ง บางคนวางแผนเก่ง

บางคนแก้ปัญหาเฉพาะหน้าบางเรื่องเก่ง บางคนประสานงานเก่ง

บางคนบริการลูกค้าเก่ง บางคนจัดงาน Event เก่ง 

บางคนวิเคราะห์เก่ง ฯลฯ

หากเราไม่ได้ถ่ายทอดความเชี่ยวชาญนั้นออกมา

คนอื่นก็ไม่ได้รับอานิสงส์

หากเราสามารถถอดบทเรียนออกมาสอนคนอื่น

ก็จะเป็นวิทยาทานที่ดี และเป็นการพัฒนาภาวะผู้นำที่ดีของเราด้วย

วิธีค้นหาความเชี่ยวชาญ ของเราแต่ละคน

1. อะไรคือสิ่งที่เราให้คุณค่าสำคัญ

2. อะไรคือสิ่งที่เราทำได้ดีกว่าคนอื่น

3. อะไรคือสิ่งที่เราออกแรงน้อยแต่ได้ผลลัพธ์เลิศ

4. อะไรคือสิ่งที่เรามักอาสาขอทำและทำได้ดี

5. อะไรคือสิ่งที่เรามักทำก่อนงานอื่นแม้ยังไม่ถึงกำหนด

6. อะไรคือสิ่งที่เราพูดถึงแล้วแววตามีประกายโชติช่วง

เมื่อรู้ว่าเราเชี่ยวชาญอะไรแล้ว เราจะถ่ายทอดอย่างไร

เทคนิคในการถ่ายทอด ให้เรียบเรียงชุดความคิดของเราให้

ก. ดูง่าย 

ข. เข้าใจง่าย 

ค. ทำได้ง่าย

ง. บอกต่อง่าย

ลองฝึกดูครับ เพื่อเป็นวิทยาทาน

และพัฒนาภาวะผู้นำของเราด้วย