2.10 ผู้จัดการ มีหน้าที่บริหารผลงานผ่านลูกทีม

ในแต่ละทีมงาน มีคนอยู่สามกลุ่ม

ก. กลุ่มแรกคือ คนที่สร้างผลงานยอดเยี่ยม
ข. กลุ่มที่สองคือ คนที่สร้างผลงานปานกลาง
ค. กลุ่มที่สามคือ. คนที่สร้างผลงานต่ำ

หัวหน้าควรบริหารทีมงานแต่ละคนอย่างไร

หัวหน้า ควรบริหารตามลักษณะของกลุ่มคือ…

ก. กลุ่มยอดเยี่ยม

 1. ค้นหาว่าอะไรทำให้เขาทำได้ยอดเยี่ยม
 2. ค้นหาว่าวิธีการที่เขาทำนั้นทำอย่างไร
 3. หารือร่วมกับเขา ให้เขายกระดับขึ้นไปอีก
 4. นำสิ่งที่เรียนรู้จากเขามาสอนกลุ่มอื่น

ข. กลุ่มปานกลาง

 1. ค้นหาว่า “ตัวเรา” มีส่วนทำให้เขาเป็นอย่างนั้นได้อย่างไร
 2. หาทางปรับเปลี่ยน “ตัวเรา” เพื่อทำให้เขาผลงานดีขึ้น
 3. หารือร่วมกับเขา ให้เขายกระดับขึ้นไปอีก
 4. นำสิ่งที่เรียนรู้จากกลุ่มยอดเยี่ยมมาแชร์

ค. กลุ่มผลงานต่ำ

 1. ค้นหาว่า “ตัวเรา” มีส่วนทำให้เขาเป็นอย่างนั้นได้อย่างไร
 2. หาทางปรับเปลี่ยน “ตัวเรา” เพื่อทำให้เขาผลงานดีขึ้น
 3. หารือร่วมกับเขา ให้เขายกระดับขึ้นไปอีก
 4. ให้เขาทำในสิ่งที่ถนัดให้มากที่สุด