1.9 พูดให้เข้าใจง่าย ในเวลาอันสั้น

“พูดให้เข้าใจง่าย ในเวลาอันสั้น” คืออะไร

คือ การพูดโดย วางแผนก่อนพูด ให้ถูกจริตคนฟัง ด้วยคำพูดน้อยที่สุด ให้คนฟังเข้าใจได้ง่ายในเวลาอันสั้น

ทำไม ต้องพูดให้สั้นและเข้าใจง่าย

เพราะ เวลามีน้อย ทรัพยากรมีจำกัด ในขณะที่ การเปลี่ยนแปลงสูง และความคลุมเครือมีมากขึ้น

มีวิธีการอย่างไร

ก. คิดให้ชัดเจน ก่อนพูดด้วย ABC Model
ข. พูดให้ชัดเจนด้วย W/W/H/C Model
ค. สังเกตปฎิกิริยาผู้ฟัง
ง. สรุป
จ. ทบทวนตัวเอง

ลองมาดูรายละเอียดของแต่ละข้อครับ

ก. ก่อนพูด ต้องมีความคิดชัดเจนว่าเราจะพูดเรื่องอะไร แล้วออกแบบการพูดด้วย ABC Model…

 • A = Audience ผู้ฟังคือใคร เขามีจริตการรับฟังแบบไหน เรามีเวลาเท่าไร
 • B = Benefit ประโยชน์ที่เขาจะได้รับคืออะไร
 • C = Consequence สิ่งที่เราคาดหวังจะให้เกิดเมื่อเขาฟังจบคืออะไร (ความเข้าใจ/ความเชื่อถือ/แรงบันดาลใจ/ลงมือทำอะไรบางอย่าง)

ข. พูดให้ชัดเจนด้วย W/W/H/C Model…

 • คือ What/Why/How/Check understanding ตัวอย่างของบทความนี้ก็ออกแบบโดยใช้ Model นี้เลยครับ

ค. สังเกตปฎิกิริยาผู้ฟัง…

 • เขามีท่าทีอย่างไร (คิ้วเลิก/ตาเป็นประกาย/ยิ้ม/Eye Contact มากหรือน้อย)
 • แล้วเราปรับการตอบสนองของเราตามท่าที

ง. สรุป

 • สรุปโดยการทบทวนสิ่งที่ได้พูดไปในลักษณะภาพกว้าง
 • หากเขามีท่าทีสงสัยในประเด็นไหน ถือโอกาสเสริม
 • เปิดโอกาสให้ซักถาม

จ. ทบทวนตัวเอง

 • เมื่อจบการสนทนาที่สำคัญในแต่ละครั้ง หาเวลาทบทวนตัวเอง เพื่อยกระดับการพูดให้ดีขึ้นในครั้งต่อไป
 • สิ่งที่ทำได้ดี / สิ่งที่ควรทำให้น้อยลง / สิ่งที่ควรทำเพิ่ม / บทเรียนที่ได้รับ

Check

 • ตรวจสอบความเข้าใจด้วยคำถามเปิด เช่น
  a. วิธีการ “พูดให้เข้าใจง่าย ในเวลาอันสั้น” 5 ขั้นตอนคืออะไร’
  b. ABC Model คืออะไร
  c. ทำไมต้องทบทวนตัวเองหลังการพูดจบลง