แบบอย่างที่ดีของหัวหน้า

การเป็นหัวหน้าคน มีผลต่อพฤติกรรมของทีมงานและคนรอบข้าง

หัวหน้าทีม คือคนที่มีบทบาทสำคัญต่อวิธีทำงานของทีม

เป็นคนที่สร้างวัฒนธรรมองค์กรขนาดย่อมตัวจริง

ดังนั้น การแสดงออก (การกระทำ คำพูด น้ำเสียง สีหน้า และท่าทาง)

จะเป็นต้นแบบให้ทีมงานทำตาม

แบบอย่างที่ดีของหัวหน้าคือ

1. การตรงต่อเวลา

2. การรักษาคำพูด

3. การแสดงออก

4. การบริการลูกค้า

5. การให้เครดิตคนทำงาน

6. การรับผิดในผลงานทีมงาน

การเป็นหัวหน้าที่ดีไม่เพียงแต่เป็นเรื่องของตำแหน่งหรืออำนาจในการสั่งการเท่านั้น แต่ยังเป็นเรื่องของการเป็นแบบอย่างที่ดีที่สมาชิกในทีมสามารถเอาเป็นต้นแบบได้ หัวหน้าทีมที่ดีควรสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมให้พนักงานเติบโตและพัฒนาภายใต้วัฒนธรรมองค์กรที่มีคุณธรรมและค่านิยมที่ดี

1. การตรงต่อเวลา: การทำงานตามเวลาที่กำหนดไม่เพียงแสดงถึงความน่าเชื่อถือ แต่ยังส่งผลให้ทีมงานเห็นคุณค่าของเวลา ตัวอย่างเช่น หัวหน้าที่มาประชุมตรงเวลาทุกครั้งจะสร้างบรรทัดฐานให้ทีมงานรับรู้ถึงความสำคัญของการเคารพเวลาของผู้อื่น

2. การรักษาคำพูด: หัวหน้าควรทำตามสิ่งที่ได้พูดไว้ เพราะสิ่งนี้จะช่วยสร้างความไว้วางใจและความน่าเชื่อถือในตัวหัวหน้า การที่หัวหน้ารักษาคำสัญญาเกี่ยวกับโปรโมชั่นหรือโบนัสที่จะให้แก่พนักงานจะเป็นตัวอย่างที่ดีว่าพวกเขาสามารถเชื่อถือคำพูดของหัวหน้าได้

3. การแสดงออก: การที่หัวหน้าสามารถแสดงอารมณ์และความรู้สึกในทางบวก และควบคุมอารมณ์ในทางลบได้ จะเป็นตัวอย่างที่ดีให้ทีมงานเลียนแบบ หัวหน้าที่สามารถรับมือกับความเครียดและปัญหาด้วยท่าทีที่สงบเยือกเย็นจะส่งเสริมให้ทีมงานมีการจัดการอารมณ์ที่ดีเช่นกัน

4. การบริการลูกค้า: หัวหน้าควรเป็นตัวอย่างในการให้บริการลูกค้าที่ดี การมีหัวหน้าที่ใส่ใจและเอาใจใส่ต่อลูกค้าจะช่วยสร้างมาตรฐานในการให้บริการที่สมาชิกในทีมสามารถทำตามได้

5. การให้เครดิตคนทำงาน: หัวหน้าควรให้ความสำคัญกับการยกย่องและให้เครดิตกับทีมงานเมื่อพวกเขาทำงานได้ดี การให้การยอมรับสามารถกระตุ้นให้พนักงานมีแรงจูงใจและรู้สึกมีค่า

6. การรับผิดในผลงานทีมงาน: หัวหน้าควรยอมรับความผิดพลาดและรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ที่เกิดจากทีมงาน การทำเช่นนี้จะช่วยสร้างวัฒนธรรมที่สมาชิกในทีมสามารถรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ของงานที่ตนเองทำได้

การเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นหน้าที่หลักของหัวหน้าที่จะต้องทำให้ดีที่สุด เพราะพฤติกรรมของหัวหน้าจะถูกสังเกตและเลียนแบบโดยทีมงาน การกระทำเหล่านี้จะช่วยสร้างทีมงานที่มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ และเต็มไปด้วยความมั่นใจที่จะทำงานให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี นี่ก็คือสิ่งที่นำพาองค์กรให้เติบโตและประสบความสำเร็จ

ตัวอย่างหัวหน้าที่เป็นแบบอย่างที่ดีในร้านอาหารเทียบกับหัวหน้าในร้านสะดวกซื้อ

ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน เช่น ร้านอาหารและร้านสะดวกซื้อ 

หัวหน้าที่เป็นแบบอย่างที่ดีจะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน

แต่การแสดงออกอาจแตกต่างกันตามสถานการณ์และความต้องการของแต่ละธุรกิจ

ตัวอย่างหัวหน้าในร้านอาหาร:

1. การตรงต่อเวลา: เขาเป็นคนแรกที่มาถึงร้านเพื่อเตรียมงานก่อนเปิดร้าน และตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกอย่างพร้อมสำหรับการให้บริการ

2. การรักษาคำพูด: เมื่อเขาสัญญากับลูกค้าว่าจะจัดเตรียมเมนูพิเศษในครั้งถัดไปที่พวกเขามาเยือน หัวหน้าต้องทำตามสัญญาเพื่อรักษาความเชื่อมั่น

3. การแสดงออก: เขามีทัศนคติที่ดีและยิ้มแย้มกับทั้งลูกค้าและพนักงาน แม้ในช่วงเวลาที่เร่งรีบ

4. การบริการลูกค้า: เขาไม่เพียงแต่บริหารจัดการให้การบริการเป็นไปอย่างราบรื่นเท่านั้น แต่ยังให้ความช่วยเหลือพนักงานที่ประสบปัญหาในการให้บริการด้วย

5.  การให้เครดิตคนทำงาน: เมื่อมีลูกค้าชื่นชมเมนูหรือบริการ เขาเสนอให้เครดิตกับพนักงานที่เกี่ยวข้อง

6. การรับผิดในผลงานทีมงาน: เมื่อเกิดข้อผิดพลาด เขายอมรับความผิดพลาดและคิดหาวิธีแก้ไขโดยไม่โยนความผิดให้พนักงาน

ตัวอย่างหัวหน้าในร้านสะดวกซื้อ:

1. การตรงต่อเวลา: เธอมาถึงก่อนเวลาเปิดร้าน เพื่อจัดเรียงสินค้าและเตรียมงานให้พร้อมสำหรับพนักงานที่จะเข้าทำงานในรอบต่อไป

2. การรักษาคำพูด: เธอรักษาคำสัญญากับพนักงานเกี่ยวกับการจัดตารางงานที่ยุติธรรมและให้โอกาสในการพักผ่อนที่เพียงพอ

3. การแสดงออก: เธอรักษาความสงบและยิ้มแย้มแม้ในสถานการณ์ที่ลูกค้าไม่พอใจ

4. การบริการลูกค้า: เธอแสดงตัวอย่างการบริการที่รวดเร็วและเอาใจใส่ ซึ่งพนักงานสามารถเลียนแบบได้

5. การให้เครดิตคนทำงาน: เมื่อมีลูกค้าขอบคุณสำหรับการบริการที่รวดเร็ว เธอยกย่องพนักงานต่อหน้า

6. การรับผิดในผลงานทีมงาน: เมื่อเกิดเหตุผลของสินค้าขาดหาย เธอจะรับผิดชอบและหาวิธีป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีก

หัวหน้าที่เป็นแบบอย่างที่ดีจะทำให้ทีมงานมีแรงจูงใจในการทำงาน

และเพิ่มผลผลิตในขณะที่ยังคงรักษาคุณภาพและการบริการที่ดีต่อลูกค้า