แบบจำลองการเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring Framework)

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ผมมีโอกาสออกแบบโครงการ Mentoring Program ให้องค์กรหนึ่ง

ผมจึงพัฒนา Mentoring Framework แบบง่าย ๆ

เพื่อให้ทีม Mentor ทั้ง 12 คนมีแนวทางเดียวกันครับ

โดยมีกรอบการสนทนาดังนี้ 

1. Goal: ที่จะคุย คือ Skill อะไร

2. Context: สถานการณ์เป็นอย่างไร

3. Role: ให้ Mentor สวมบทบาทอะไร 

4. Discuss: คุยกันอย่างไร

5. Close: สรุปว่าได้อะไร 

1. Goal: ที่จะคุย คือ Soft Skill อะไร  

โดยเลือกระหว่าง 

– Soft Skill ที่ตนเองอยากพัฒนาจากพอใช้ได้ไปดี

– Soft Skill ที่ตนเองอยากพัฒนาจากดีไปยอดเยี่ยม

2. Context: บริบทเป็นอย่างไร

– เกิดอะไรขึ้น

– ความยุ่งยากคืออะไร

– ความคิดที่ไม่ชัดเจนคืออะไร

3. Role: ให้ Mentor สวมบทบาทอะไร (วันนี้ปรารถนาจะให้ Mentor สวมบาทบาทอะไร)

– รับฟังด้วยความเห็นใจ

– รับฟัง และให้ Feedback

– ความเห็นที่สอง (Second Opinion)

– มุมมองใหม่ (New Perspective)

– อื่น ๆ เช่น…

4. Discuss: คุยกันอย่างไร

– จะคุยกันโดยใช้เวลาประมาณเท่าไร

– ปรารถนาจะให้การสนทนาเป็นอย่างไร

5. Close: สรุปว่าได้อะไร 

– Soft Skill ที่เลือกคุย มีพัฒนาการอย่างไร

– จะนำไปประยุกต์ใช้อย่างไร

  • เราแต่ละคน ควรทำอะไรต่างไปจากเดิม

สำหรับองค์กรที่มีระบบ Mentoring หรือกำลังจะมี

Framework นี้อาจจะพอนำไปประยุกต์ใช้ได้ครับ