แนวโน้มของบริการ Executive Coaching ในปี 2024

1. แนวโน้มของบริการ Executive Coaching ในปี 2024 จะเป็นอย่างไรบ้าง

2. คนที่เป็น Executive Coach ควรเตรียมตัวอย่างไร

3. คนที่เป็น Coachee ควรเข้าใจอะไร

4. องค์กรที่สนใจจะจ้าง Executive Coach ควรเข้าใจอะไร

จากงานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ ภาวะผู้นำ การจัดการ และมุมมองของ CEO ที่มีต่อแนวโน้มของปี 2024 พบว่า แนวโน้มของบริการ Executive Coaching ในปี 2024 จะมุ่งเน้นไปที่ประเด็นสำคัญ 3 ประการ ดังนี้

1. ความยืดหยุ่นและปรับตัวได้ (Flexibility and Adaptability) โลกธุรกิจในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้บริหารจำเป็นต้องมีทักษะและความยืดหยุ่นในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ Executive Coaching จึงมุ่งเน้นที่การพัฒนาทักษะด้านนี้ให้กับผู้บริหาร เช่น ทักษะในการคิดเชิงวิพากษ์ ทักษะในการแก้ปัญหา ทักษะในการคิดนอกกรอบ เป็นต้น

2. ความเป็นผู้นำแบบมีส่วนร่วม (Inclusive Leadership) ผู้บริหารจำเป็นต้องมีทักษะในการนำพาทีมอย่างมีส่วนร่วม เพื่อให้ทุกคนในทีมรู้สึกเป็นเจ้าของและมีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกัน Executive Coaching จึงมุ่งเน้นที่การพัฒนาทักษะด้านนี้ให้กับผู้บริหาร เช่น ทักษะในการการสื่อสาร ทักษะในการสร้างความสัมพันธ์ ทักษะในการจูงใจ เป็นต้น

3. ความยั่งยืน (Sustainability) ผู้บริหารจำเป็นต้องมีวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นในการนำพาองค์กรไปสู่ความยั่งยืน Executive Coaching จึงมุ่งเน้นที่การพัฒนาทักษะด้านนี้ให้กับผู้บริหาร เช่น ทักษะในการคิดเชิงกลยุทธ์ ทักษะในการมองภาพรวม ทักษะในการวางแผน เป็นต้น

คนที่เป็น Executive Coach ควรเตรียมตัวอย่างไร

Executive Coach จำเป็นต้องมีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการโค้ชผู้บริหาร ซึ่งรวมถึงทักษะในด้านต่อไปนี้

1. ทักษะด้านภาวะผู้นำ (Leadership Skills) Executive Coach จำเป็นต้องมีความรู้และความเข้าใจในทฤษฎีและหลักการภาวะผู้นำ เพื่อสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการโค้ชผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. ทักษะด้านจิตวิทยา (Psychological Skills) Executive Coach จำเป็นต้องมีความรู้และความเข้าใจในจิตวิทยามนุษย์ เพื่อสามารถเข้าใจและตอบสนองความต้องการของผู้บริหารได้อย่างเหมาะสม

3. ทักษะด้านการสื่อสาร (Communication Skills) Executive Coach จำเป็นต้องมีทักษะการสื่อสารที่ดี เพื่อสามารถสื่อสารกับผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. ทักษะด้านการสร้างความสัมพันธ์ (Relationship Building Skills) Executive Coach จำเป็นต้องมีทักษะในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้บริหาร เพื่อให้สามารถโค้ชผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คนที่เป็น Coachee ควรเข้าใจอะไร

Coachee จำเป็นต้องเข้าใจว่า Executive Coaching เป็นเพียงเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยในการพัฒนาตนเอง ไม่ได้เป็นคำตอบหรือทางออกสำหรับทุกปัญหา Coachee จึงควรมีส่วนร่วมในการโค้ชอย่างเต็มใจ และพร้อมที่จะเปิดใจรับการเปลี่ยนแปลง

นอกจากนี้ Coachee ควรเข้าใจบทบาทของตนเองในการโค้ชด้วย โดย Coachee มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดเป้าหมาย วางแผน และดำเนินการตามเป้าหมายในการโค้ชของตนเอง

องค์กรที่สนใจจะจ้าง Executive Coach ควรเข้าใจอะไร

องค์กรที่สนใจจะจ้าง Executive Coach ควรเข้าใจว่า Executive Coaching เป็นการลงทุนระยะยาว ผลลัพธ์ของการโค้ชอาจไม่ปรากฏให้เห็นทันที องค์กรจึงควรมีแผนและเป้าหมายในการโค้ชอย่างชัดเจน

นอกจากนี้ องค์กรควรพิจารณาเลือก Executive Coach ที่มีประสบการณ์และทักษะที่เหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

สรุป

บริการ Executive Coaching เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาผู้บริหารให้สามารถประสบความสำเร็จได้ Executive Coach คนที่เป็น Coachee และองค์กรที่สนใจจะจ้าง Executive Coach ควรเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตนเอง เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากบริการ Executive Coaching ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ที่มา:

– The State of Executive Coaching 2023 โดย Association for Coaching

– Executive Coaching Trends 2024 โดย The International Coach Federation

– The Future of Executive Coaching โดย Forbes

งานวิจัยเหล่านี้ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของ CEO และผู้บริหารระดับสูงจากทั่วโลกเกี่ยวกับแนวโน้มของบริการ Executive Coaching ในปี 2024 พบว่าผู้บริหารให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะด้านความยืดหยุ่นและปรับตัวได้ ความเป็นผู้นำแบบมีส่วนร่วม และความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานมากขึ้น

เว็บไซต์ของสมาคมหรือสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการโค้ชผู้บริหาร เช่น 

– International Coach Federation

– Association for Coaching

  • Center for Coaching Excellence 

อ้างอิง: AI Google-Bard  @ 18 December 2023