เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานจากการสื่อสาร

บทความโดย: โค้ชเกรียงศักดิ์ นิรัติพัฒนะศัย

ปัญหาในการทำงานที่ทุกองค์กรต้องเผชิญคือ การสื่อสารตกหล่นระหว่างบุคคล สิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่ตระหนักคือ…

ก. ไม่มีใครสื่อสารได้ครบเท่าที่เขาต้องการ
ข. ไม่มีใครรับสารได้ครบเท่าที่ผู้สื่อสารปรารถนาจะสื่อสาร

ดังนั้น ย่อมเป็นธรรมดาที่งานที่เราสื่อสารออกไป และผลงานที่เราได้รับในเวลาต่อมา มักจะคลาดเคลื่อนกัน

หลายครั้ง เราต้องทำการแก้ไขใหม่เสมอ ด้วยการกลับมาสื่อสารกันใหม่

กรณีที่ผิดพลาด…
คนส่วนใหญ่ มักอ้างว่า “ไม่มีเวลาในการสื่อสารให้ครบถ้วนถูกต้อง”

แต่เขามีเวลาเสมอ “เมื่อต้องแก้ปัญหาจากการสื่อสารที่บกพร่อง”

ดังนั้น ก่อนจะสื่อสารเรื่องงานออกไป สิ่งที่ควรทำคือ

ตระหนักว่า เราพูดได้ไม่ครบเท่าที่เราต้องการ และเขาก็ฟังได้ไม่ครบเท่าที่เราปรารถนาจะสื่อ

เราจะพูดออกไปอย่างไรให้ได้ใจความมากที่สุด

1. เริ่มต้นที่ความคิดชัดเจน
2. เรียบเรียงเรื่องที่จะพูด
3. สื่อให้ถูกจริตผู้ฟัง
4. สรุปเป็นระยะ
5. ตรวจสอบดูว่าเขาเข้าใจอย่างไร

หากเราเป็นผู้รับสาร พร้อมฟัง

1. หยุดทุกอย่าง มีโน๊ตในมือ
2. รับฟัง ทวนในใจเป็นระยะ
3. จดโน๊ตประเด็นหลัก
4. กล่าวทวนสิ่งที่ได้ยิน
5. สอบถามเพื่อให้กระจ่าง เมื่อจบวัน ถามตัวเองว่า…

ก. เราสื่อสารได้เป็นอย่างไร
ข. ถ้าย้อนกลับไปได้จะทำต่างจากเดิมอย่างไร (ควร เพิ่ม/ลด/เริ่ม อะไร)
ค. วันนี้ เราเห็นคนอื่นสื่อสารได้ดีอย่างไร (เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในวันต่อไป)