วิธีสังเกตระดับอัตตาเราสูงเกินควรหรือไม่

  • สัดส่วนในการพูดและฟังเป็นอย่างไร
  • เวลานายเห็นต่างกับเรา เราสื่อสารแบบไหน
  • เวลาเพื่อนร่วมงานเห็นต่างเรา เราแย้งอย่างไร
  • เวลาลูกน้องเห็นต่างกับเรา เขามีท่าทีอย่างไร
  • หากคู่ครองบอกเราตรง ๆ ได้ เขาจะบอกว่าอะไร

อัตตา เป็นความรู้สึกที่มีต่อตนเอง มีทั้งระดับสูงและต่ำ 

ระดับอัตตาที่เหมาะสมจะช่วยให้เรามั่นใจในตนเอง และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ 

แต่หากระดับอัตตาสูงเกินไป อาจทำให้เราเป็นคนที่หยิ่งยโส 

มองไม่เห็นคุณค่าของผู้อื่น และอาจส่งผลเสียต่อความสัมพันธ์และการทำงานได้

ต่อไปนี้เป็นวิธีสังเกตระดับอัตตาของเราว่าสูงเกินควรหรือไม่ โดยพิจารณาจากพฤติกรรมในชีวิตประจำวันดังนี้

1. สัดส่วนในการพูดและฟัง

คนที่มีอัตตาสูงมักจะชอบพูดมากกว่าฟัง ชอบแสดงความคิดเห็นโดยไม่สนใจความคิดเห็นของผู้อื่น หากเราพบว่าเรามักจะพูดมากกว่าฟัง และไม่ชอบฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ก็อาจเป็นสัญญาณว่าเรามีอัตตาสูงเกินควร

2. เวลานายเห็นต่างกับเรา เราสื่อสารแบบไหน

คนที่มีอัตตาสูงมักจะไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น หากนายหรือหัวหน้างานของเราเห็นต่างกับเรา เรามักจะแสดงท่าทีขัดแย้ง ไม่ยอมลงให้ หรืออาจถึงกับต่อว่านายหรือหัวหน้างาน ซึ่งอาจเป็นการทำลายความสัมพันธ์ในการทำงานได้

3. เวลาเพื่อนร่วมงานเห็นต่างเรา เราแย้งอย่างไร

คนที่มีอัตตาสูงมักจะไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น หากเพื่อนร่วมงานเห็นต่างกับเรา เรามักจะแสดงท่าทีแย้งอย่างแข็งกร้าว ไม่ยืดหยุ่น และไม่เปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ซึ่งอาจทำให้เพื่อนร่วมงานรู้สึกไม่ดี และอาจส่งผลเสียต่อการทำงานเป็นทีมได้

4. เวลาลูกน้องเห็นต่างกับเรา เขามีท่าทีอย่างไร

คนที่มีอัตตาสูงมักจะไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น หากลูกน้องเห็นต่างกับเรา ลูกน้องมักจะรู้สึกเกรงกลัวและไม่กล้าแสดงความคิดเห็น ซึ่งอาจทำให้ลูกน้องขาดความมั่นใจและไม่สามารถเติบโตในการทำงานได้

5. หากคู่ครองบอกเราตรง ๆ ได้ เขาจะบอกว่าอะไร

คนที่มีอัตตาสูงมักจะไม่ชอบฟังคำวิจารณ์ 

หากคู่ครองบอกเราตรง ๆ ว่าเรามีอัตตาสูง 

เรามักจะรู้สึกโกรธหรือไม่พอใจ 

ซึ่งอาจทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับคู่ครองแย่ลงได้

หากเราพบว่าเรามีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับสัญญาณเหล่านี้ ก็อาจเป็นไปได้ว่าเรามีอัตตาสูงเกินควร 

ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อความสัมพันธ์และการทำงานได้ 

เราสามารถปรับระดับอัตตาของเราให้เหมาะสมได้ 

โดยการฝึกฝนทักษะการฟังอย่างตั้งใจ 

การยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น 

และการแสดงความเคารพต่อผู้อื่น

ต่อไปนี้เป็นแนวทางในการปรับระดับอัตตาให้เหมาะสม

ฝึกฝนทักษะการฟัง เมื่อเราพูดคุยกับผู้อื่น พยายามฟังอย่างตั้งใจโดยไม่คิดขัดแย้งหรือตัดสินผู้อื่น ถามคำถามเพื่อเข้าใจความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างลึกซึ้ง

ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น ถึงแม้เราจะไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นของผู้อื่น แต่เราควรยอมรับและเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น พยายามมองหาข้อดีของความคิดเห็นของผู้อื่น

แสดงความเคารพต่อผู้อื่น ปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่แบ่งแยกหรือดูถูกผู้อื่น

หากเราปรับระดับอัตตาของเราให้เหมาะสมได้ 

เราก็จะสามารถมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น 

และประสบความสำเร็จในการทำงานได้มากขึ้น