ลงทุนเวลาในการหาคนที่ใช่

บทนำ:

การสรรหาบุคลากรที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับองค์กร บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

อย่างไรก็ตาม จากการสำรวจของ Claudio Fernández-Aráoz พบว่า “องค์กรส่วนใหญ่ใช้เวลาเพียง 2% ในการสรรหาบุคลากร และใช้เวลาถึง 75% ในการบริหารจัดการการสรรหาบุคลากรที่ผิดพลาด”

เนื้อหา:

จิม คอลลินส์ เขียนไว้ในหนังสือ How the Mighty Fall ว่า 

คนที่ใช่ (The right people) คือคนที่…

1. มีค่านิยมสอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร

2. ทำงานได้โดยไม่ต้องมีคนมาควบคุม

3. รับผิดชอบต่อผลงานของตนเอง

4. มุ่งมั่นทำงานให้สำเร็จ

5. สนุกกับงานและรักองค์กร

6. ให้เครดิตคนอื่นและรับผิดเมื่อมีปัญหา

จากคุณสมบัติของคนที่ใช่ จะเห็นได้ว่าบุคคลเหล่านี้มีทักษะและทัศนคติที่จะช่วยให้องค์กรประสบความสำเร็จ ดังนั้น องค์กรจึงควรให้ความสำคัญกับการสรรหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม 

โดยอาจพิจารณาจากปัจจัยดังต่อไปนี้

– ทักษะและความรู้ ทักษะและความรู้เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้บุคคลสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ องค์กรควรพิจารณาทักษะและความรู้ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงานนั้น ๆ

– ทัศนคติและพฤติกรรม ทัศนคติและพฤติกรรมก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน บุคคลที่มีทัศนคติที่ดีและพฤติกรรมที่เหมาะสมจะสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่น และช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

– ความเข้ากันได้กับวัฒนธรรมองค์กร วัฒนธรรมองค์กรเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้บุคคลสามารถปรับตัวเข้ากับองค์กรและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น องค์กรควรพิจารณาความเข้ากันได้ระหว่างบุคคลกับวัฒนธรรมองค์กร

ตัวอย่าง:

ตัวอย่างขององค์กรที่ประสบความสำเร็จจากการสรรหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม 

เช่น กูเกิล ไมโครซอฟต์ และแอปเปิล 

องค์กรเหล่านี้ให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมองค์กรเป็นอย่างมาก 

และสรรหาบุคลากรที่มีทัศนคติและพฤติกรรมที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กรของตน 

ส่งผลให้พนักงานมีแรงจูงใจในการทำงานและสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สรุป:

การลงทุนเวลาในการหาคนที่ใช่เป็นการลงทุนที่คุ้มค่า องค์กรควรให้ความสำคัญกับปัจจัยต่าง ๆ ในการสรรหาบุคลากร เพื่อที่จะได้บุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสามารถช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

ตัวอย่างคำถามที่องค์กรอาจใช้ในการสัมภาษณ์เพื่อประเมินคุณสมบัติของคนที่ใช่:

– คุณคิดว่าค่านิยมที่สำคัญที่สุดสำหรับการทำงานคืออะไร

– การทำงานที่ท้าทายสำหรับคุณคืออะไร และคุณจะรับมือกับมันอย่างไร

– คุณเคยเผชิญกับสถานการณ์ที่เกิดความผิดพลาดในการทำงานหรือไม่ คุณจะแก้ไขสถานการณ์นั้นอย่างไร

– คุณคิดว่าการทำงานเป็นทีมมีความสำคัญอย่างไร และคุณมีทักษะการทำงานเป็นทีมอย่างไร

คำถามเหล่านี้จะช่วยให้องค์กรได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับทัศนคติและพฤติกรรมของบุคคล 

ซึ่งสามารถใช้ประกอบการพิจารณาว่า

บุคคลนั้นมีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานและวัฒนธรรมองค์กรหรือไม่