ผลเสียจากอัตตาของเราที่ผ่านมามีอะไรบ้าง

“อัตตา ในบริบทนี้ คือการยึดติดในความคิด/ตัวตนของเรา เป็นสิ่งปกติที่เราทุกคนมี คนที่ดีและเก่งจะมีระดับอัตตาที่เหมาะสม (Healthy Ego) สอดคล้องกับบริบทและความคาดหวังของคนรอบข้าง

แต่ว่า ในหลาย ๆ ครั้ง เราบางคน อาจจะมีระดับอัตตาที่ไม่เหมาะสม อาจจะสูงหรือต่ำกว่าที่ควร 

ที่ส่งผลเสียมากคือ การมีระดับอัตตาที่สูงเกินไปและมันอาจจะส่งผลเสียต่อเราและงานของเราได้

การพัฒนาตนเองและการปรับปรุงคุณภาพชีวิตมักเริ่มจากการตระหนักและยอมรับในจุดอ่อนหรือข้อผิดพลาดของเราเอง และอัตตาหรือความยึดติดกับตัวตนของเรานั้นเป็นหนึ่งในปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจและการกระทำของเราอย่างมาก ผลวิจัยจากทฤษฎีของการพัฒนาตนเองและจิตวิทยาสังคมชี้ว่าการมีอัตตาที่เหมาะสมหรือ Healthy Ego นั้นเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้บุคคลสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมและมีความสุขกับการทำงานได้ดีขึ้น (Bandura, 1989; Ryan & Deci, 2000)

การมีอัตตาที่สูงเกินไปสามารถนำไปสู่การปฏิเสธความคิดเห็นที่ขัดแย้งหรือการตอบสนองที่รุนแรงต่อความคิดเห็นที่ไม่เห็นด้วย ซึ่งอาจทำให้เกิดความขัดแย้งในที่ทำงานและส่งผลเสียต่อความสัมพันธ์กับผู้อื่น (Jordan et al., 2015) ดังนั้น การมีอัตตาที่สมดุลจึงถือเป็นสิ่งสำคัญในการส่งเสริมทั้งความสำเร็จส่วนบุคคลและทีม

การตระหนักรู้ถึงผลเสียจากการยึดติดกับอัตตาของตัวเองเป็นขั้นตอนแรกในการเปลี่ยนแปลง การทบทวนตัวเองเป็นประจำสามารถช่วยให้เราเข้าใจถึงผลกระทบจากการปกป้องอัตตาของเราที่มีต่อเวลา, ความสัมพันธ์, โอกาสทางธุรกิจ, และโอกาสในการเติบโตในอาชีพของเรา (Dweck, 2006) การมองเห็นและยอมรับในประสบการณ์เหล่านี้สามารถนำไปสู่การเรียนรู้และการปรับปรุงตัวเองในที่สุด

ความพยายามในการลดผลเสียจากอัตตาไม่เพียงแต่เป็นการพัฒนาตัวเอง แต่ยังส่งผลดีต่อองค์กรและสังคมโดยรวม การฝึกฝนความอ่อนน้อมถ่อมตนและความเข้าใจผู้อื่นเป็นสิ่งที่จำเป็นในการเป็นผู้นำที่ดีและเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่เข้มแข็ง (Greenleaf, 1977; Brown & Treviño, 2006) การทำงานกับโค้ชเพื่อพัฒนาความเข้าใจเหล่านี้และการฝึกฝนทักษะด้านอารมณ์สามารถช่วยลดผลเสียของอัตตาและเสริมสร้างบุคลิกภาพที่มีความยืดหยุ่นสูงขึ้น

การตระหนักรู้ถึงผลเสียของอัตตาเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความเข้าใจที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับตัวเราและการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น ทั้งนี้การเรียนรู้เกี่ยวกับความเป็นผู้นำและการสื่อสารสามารถช่วยให้บุคคลนั้นมีการจัดการกับอัตตาของตนเองได้ดีขึ้นและเป็นการเพิ่มคุณค่าให้กับบริบทของการทำงานร่วมกันในองค์กร

ลองทบทวนตัวเองดูว่า  

ผลเสียจากอัตตาของเราที่ผ่านมามีอะไรบ้าง

1. เราเสียเวลาเพียงใด จากการปกป้องอัตตาของเรา

2. เราเสียความสัมพันธ์เพียงใด จากอัตตาของเรา

3. เราเสียโอกาสทางธุรกิจเพียงใด จากอัตตาของเรา

4. เราไม่ได้รับการโปรโมท จากอัตตาเรื่องไหนของเรา

5. เราอาจสูญเสียอะไรอีก จากการปกป้องอัตตาเรา