ทำให้ผู้ใหญ่ไว้ใจก่อน จึงจะได้รับการมอบหมายงานสำคัญ

เราจะประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็ว ต้องรู้จักการเรียนรู้จากประสบการณ์ให้เป็น

ใน 70/20/10 Model พัฒนาโดย Morgan McCall, Robert Eichinger and Michael Lombardo บอกว่า

คนเราจะเรียนรู้และพัฒนามาโดย 

10% จากชั้นเรียน/อบรม 

20% จากพี่เลี้ยง/โค้ช

70% จากประสบการณ์

ในหนังสือ “Eighty-eight Assignments for Development in Place” written based on research by Michael M. Lombardo and Robert W. Eichinger ได้สรุปว่าประสบการณ์ที่มีโอกาสได้เรียนรู้มากมี 88 งาน โดยผมขอยกตัวอย่างที่เห็นบ่อย ๆ เช่น

1. ต้องจัดการ กับวิกฤติทางธุรกิจ

2. นำโครงการ ที่คนก่อนพยายามแล้ว Fail

3. บริหารลูกค้า ที่มีปัญหาให้สำเร็จและพึงพอใจ

4. นำทีมงานเฉพาะกิจ ที่เป็นปัญหาใหญ่ทางธุรกิจ

5. นำทีมเฉพาะกิจเร่งด่วน ที่มีแต่คนขาดประสบการณ์

6. นำทีมเฉพาะกิจเร่งด่วน ที่มีแต่คนไม่เก่งเป็นทีมงาน

7. นำทีมเฉพาะกิจเร่งด่วน ที่มีแต่คนเก่งแต่เรารู้น้อยมาก

8. นำทีมเฉพาะกิจเร่งด่วน ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงมานาน

9. นำทีมเฉพาะกิจเร่งด่วน ที่ต้องขยายงานอย่างรวดเร็ว

10. บริหารโครงการก่อสร้าง: ปรับปรุง/ต่อเติม/ซ่อมแซม

ประสบการณ์เหล่านี้มักถูกมอบหมายโดยผู้บริหารระดับสูงให้คนที่เขาเชื่อว่า “เก่งพอจะทำให้สำเร็จได้”

แล้วเราจะทำอย่างไรให้ผู้บริหารระดับสูงเชื่อว่า “เราเก่งพอจะทำให้งานสำคัญสำเร็จได้”

1. เสมอต้นเสมอปลาย ทำได้ดีต่อเนื่อง

2. รับผิดชอบสูง รับปากแล้วไม่ต้องตาม

3. คุณภาพเกินมาตรฐานโดยไม่ต้องขอ

4. ปรารถนาจะเติบโตเพื่อคนอื่น

5. ประสานงานดีกับผู้มีส่วนได้เสียทั้งหลาย

6. สื่อสารเชิงรุกได้ดี ไม่รอให้เกิดปัญหาก่อน

7. ระดับอัตตาเหมาะสม ใฝ่รู้ รับฟัง รับผิดเป็น 

ลองนำไปประยุกต์ดูครับ 

หากใครเคยมีประสบการณ์คล้าย ๆ กัน

ช่วยเล่าสู่กันฟังเป็นวิทยาทานสำหรับคนอื่น ๆ ด้วยครับ