ทำงานเป็นต่างกับทำงานเก่ง

บทความโดย: โค้ชเกรียงศักดิ์ นิรัติพัฒนะศัย
ภาพ: Oleksandr Pidvalnyi


คนส่วนใหญ่ พอเรียนรู้ที่จะทำอะไรได้ถึงระดับพอใช้ได้ ก็มักจะหยุดแล้วไปเรียนรู้เรื่องอื่นใหม่

นาน ๆ ไป เราก็จะเป็นเป็ดคือทำได้ทุกเรื่อง แต่ไม่มีอะไรเด่น แนวคิดที่อยากเสนอคือ ทำดีได้หลายเรื่อง แต่เก่งยอดเยี่ยมอย่างน้อย 1 เรื่อง แล้วจะเลือกเก่งเรื่องไหน
ทักษะที่คุณควรพัฒนาให้เก่ง คุณควรพัฒนาตามความถนัด/จุดแข็ง ของแต่ละคน

1. หากคุณคิดวิเคราะห์ได้ดี คุณควรพัฒนาการคิดเชิง Critical Thinking ให้เก่งขึ้น
2. หากคุณนำเสนอได้ดี คุณควรพัฒนาการนำเสนอให้เก่งขึ้น
3. หากคุณโน้มน้าวคนรายบุคคลได้ดี คุณควรพัฒนาการโน้มน้าวให้เก่ง
4. หากคุณฟังจับประเด็นได้ดี คุณควรพัฒนการฟังให้เก่ง
5. หากคุณตั้งคำถามได้ดี คุณควรพัฒนาการถามให้เก่ง
6. หากคุณบริหารโครงการได้ดี คุณควรพัฒนาการบริหารโครงการให้เก่ง
7. หากคุณประสานงานได้ดี คุณควรพัฒนาการประสานงานให้เก่ง
8. หากคุณเขียนรายงานได้ดี คุณควรพัฒนาการเขียนรายงานให้เก่ง
ฯลฯ

หากเราใช้ตัวเลขเพื่อให้เห็นภาพ คนที่ใช้ทักษะแต่ละข้อที่กล่าวมานั้น ถ้าทำได้ในระดับที่ดี = 7

แต่ถ้าเขาทำได้ในระดับเก่ง = 10
มีการศึกษาพบว่า คนใช้เวลาพัฒนาแต่ละเรื่องจากประสบการณ์ประมาณ 10 ปี หรือ 10,000 ชั่วโมง เพื่อไปสู่

ระดับเก่ง
คนส่วนใหญ่ การเรียนรู้จากประสบการณ์จะใช้เวลาประมาณ 3 ปี เพื่อพัฒนาไปสู่ระดับที่ดีหรือ 7

และใช้เวลาอีก 7 ปี เพื่อพัฒนาจากระดับดีไปสู่ระดับเก่งหรือ 10
แต่ถ้าเขาเลือกที่จะฝึกอย่างเข้มข้น เขาอาจจะใช้เวลาเพียง 2 ปีเท่านั้นที่พัฒนาแบบก้าวกระโดจาก 7-10

ซึ่งหมายถึงโอกาสที่เขาจะได้รับความก้าวหน้าในงานมากกว่าคนค่าเฉลี่ยถึง 5 ปี แล้วกลยุทธ์ในการเลือกพัฒนาแต่ละทักษะจะต้องทำอย่างไร

ก. ฝึกจากงาน
ข. ฝึกนอกเวลางาน

ฝึกนอกเวลางาน เช่น

หากต้องการพัฒนาการโน้มน้าวให้เก่ง
– คุณอาจไปฝึกการเป็นพนักงานขายตรง ของสินค้าที่คุณชอบใช้
– หรือคุณชอบวิ่ง คุณอาจฝึกไปโน้มน้าวคนให้ออกมาวิ่งร่วมกับคุณ
– หรือคุณชอบบริจาคโลหิต คุณอาจไปฝึกโน้มน้าวเชิญคนมาร่วมบริจาคโลหิตกับคุณ ฯลฯ

ฝึกจากงาน

1. เลือกโครงการที่บริษัทให้ความสำคัญ 2. เลือกโครงการที่สอดคล้องยุทธศาสตร์ 3. เลือกโครงการที่ทำให้นายก้าวหน้าเร็ว

เช่นคุณบริหารโครงการได้ดี และคุณอยากฝึกเรื่องนี้ให้เก่ง ก็ให้มองหางานโครงการที่เข้าข่ายข้อใดข้อหนึ่งใน สามข้อนี้ แล้วอาสาเข้าไปใช้จุดแข็งนี้ช่วยทำงานโครงการ

หัวใจสำคัญของการเรียนรู้จากประสบการณ์คือ เลือกเรื่องที่จะฝึกฝน และหากลยุทธ์ที่จะฝึกฝน บางคนโชคดีมี หัวหน้าที่เก่ง / Mentor / Coach คอยชี้แนะ ก็จะทำให้เขามีโอกาสพัฒนาได้ดีกว่าคนอื่น

หากเราไม่มีคนคอยสนับสนุนแบบนี้ เราก็ต้องวางแผนการพัฒนาตนเองให้ดี อย่าไปรอให้คนอื่นหรือองค์กรต้องมาคอยวางแผนการพัฒนาตนเองให้เรา