การพัฒนาการฟังของ Knowledge Workers 

ในการทำงานทักษะการฟังสำคัญมาก สำหรับ Knowledge Workers ทุกคน

แต่เป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่ตระหนักรู้

เรามักจะไม่เคยได้ยินคนบอกว่าตัวเองฟังไม่เก่ง

บทความนี้เราจะมาดูกันว่า…

1. Knowledge Workers มีประสิทธิภาพในการฟังได้ดีเพียงใด 

2. อะไรเป็นสาเหตุทำให้เขามีประสิทธิภาพต่ำ  

3. พัฒนาทักษะการฟังได้อย่างไรบ้าง โดย 70/20/10 Model 

4. ประเมินตัวเองอย่างไรว่าประสิทธิภาพการฟังดีเพียงใด

5. ประสบการณ์ 10 อย่าง ที่มีส่วนพัฒนาทักษะการฟังสูง

1. Knowledge Workers มีประสิทธิภาพในการฟังได้ดีเพียงใด 

วิจัยของ The Listening Project พบว่า Knowledge Workers มีประสิทธิภาพในการฟังเพียง 25% เท่านั้น หมายความว่า Knowledge Worker เข้าใจสิ่งที่ผู้พูดสื่อสารเพียง 25% เท่านั้น 

โดยสาเหตุหลักที่ทำให้ Knowledge Workers มีประสิทธิภาพในการฟังต่ำ ได้แก่

การจดจ่อกับสิ่งอื่น ในระหว่างการฟัง เช่น การจ้องโทรศัพท์มือถือ การคิดถึงเรื่องอื่น เป็นต้น

การตัดสินผู้พูด โดยคาดเดาว่าผู้พูดจะพูดอะไร โดยไม่เปิดใจฟังสิ่งที่ผู้พูดจะพูด

การคิดหาคำตอบ ในระหว่างการฟัง โดยเตรียมคำตอบไว้ล่วงหน้าโดยไม่ฟังสิ่งที่ผู้พูดจะพูดจนจบ

2. อะไรเป็นสาเหตุทำให้เขามีประสิทธิภาพต่ำ  

จากการศึกษาของ University of Michigan พบว่าสาเหตุที่ทำให้ Knowledge Workers 

มีประสิทธิภาพในการฟังต่ำ ได้แก่

– การขาดความสนใจ ในการฟัง ผู้ฟังมักมีความสนใจในสิ่งที่ตนเองต้องการจะพูดมากกว่าสิ่งที่ผู้พูดจะพูด

– การขาดความเข้าใจ ในการฟัง ผู้ฟังมักขาดทักษะการฟังเชิงลึก ทำให้ไม่สามารถเข้าใจสิ่งที่ผู้พูดจะสื่อได้

– การขาดการฝึกฝน ในการฟัง ผู้ฟังมักไม่ฝึกฝนทักษะการฟัง ทำให้ทักษะการฟังไม่พัฒนา

3. พัฒนาทักษะการฟังได้อย่างไรบ้างโดย 70/20/10 Model 

70/20/10 Model เป็นโมเดลการพัฒนาทักษะที่เน้นการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง 70% การเรียนรู้ผ่านการทำงาน 20% การเรียนรู้จากผู้อื่น และ 10% การเรียนรู้จากการฝึกอบรม

สำหรับการพัฒนาทักษะการฟังโดยใช้ 70/20/10 Model สามารถทำได้ดังนี้

– การเรียนรู้ผ่านการทำงาน ฝึกฝนทักษะการฟังในชีวิตประจำวัน เช่น การฟังเพื่อนร่วมงาน การฟังลูกค้า การฟังการประชุม เป็นต้น

– การเรียนรู้จากผู้อื่น สังเกตวิธีการฟังของผู้อื่นที่มีประสิทธิภาพ เช่น วิธีการฟังอย่างตั้งใจ วิธีการฟังอย่างเข้าใจ เป็นต้น

– การเรียนรู้จากการฝึกอบรม เข้าร่วมอบรมหรือสัมมนาเกี่ยวกับทักษะการฟัง

4. ประเมินตัวเองอย่างไรว่าประสิทธิภาพการฟังดีเพียงใด

เราสามารถประเมินประสิทธิภาพการฟังของตัวเองได้โดยใช้แบบประเมินทักษะการฟัง เช่น The Listening Test หรือ The Listening Skills Assessment

แบบประเมินทักษะการฟังเหล่านี้จะวัดทักษะการฟังในด้านต่าง ๆ เช่น การจดจ่อ การเข้าใจ การตอบสนอง เป็นต้น

นอกจากการใช้แบบประเมินทักษะการฟังแล้ว 

เรายังสามารถประเมินประสิทธิภาพการฟังของตัวเองได้จากการสังเกตพฤติกรรมการฟังของตัวเอง เช่น

– เราจดจ่อกับการฟังหรือไม่

– เราเข้าใจสิ่งที่ผู้พูดสื่อสารหรือไม่

– เราสามารถตอบคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้พูดสื่อสารได้หรือไม่

– เราสามารถสรุปสิ่งที่ผู้พูดสื่อสารได้หรือไม่

หากเราพบว่าตัวเองมีข้อบกพร่องในการฟังในด้านใดด้านหนึ่ง เราก็สามารถแก้ไขข้อบกพร่องเหล่านั้นได้ โดยการฝึกฝนทักษะการฟังให้ดีขึ้น

5. ประสบการณ์ 10 อย่างที่มีส่วนพัฒนาทักษะการฟังสูง

1. การสัมภาษณ์งาน เป็นโอกาสที่ดีในการฝึกฝนทักษะการฟังอย่างตั้งใจและเข้าใจ เพราะผู้สัมภาษณ์จะถามคำถามต่างๆ เพื่อประเมินความสามารถของเรา หากเราฟังอย่างตั้งใจและเข้าใจคำถาม เราก็จะสามารถตอบคำถามได้อย่างถูกต้องและตรงประเด็น

2. การทำงานร่วมกับผู้อื่น ในการทำงานร่วมกับผู้อื่น เราจำเป็นต้องฟังความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างตั้งใจ เพื่อให้เข้าใจมุมมองและความต้องการของผู้อื่น ซึ่งจะช่วยให้การทำงานร่วมกันเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

3. การแก้ปัญหา เมื่อเราพบปัญหาในการทำงาน เราจำเป็นต้องฟังข้อมูลต่างๆ จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างตั้งใจ เพื่อให้เข้าใจปัญหาอย่างถ่องแท้ ซึ่งจะช่วยให้เราหาแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. การนำเสนองาน การนำเสนองานเป็นโอกาสที่ดีในการฝึกฝนทักษะการฟังอย่างตั้งใจและเข้าใจ เพราะผู้ฟังจะถามคำถามต่างๆ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของเรา หากเราฟังคำถามอย่างตั้งใจและเข้าใจ เราก็จะสามารถตอบคำถามได้อย่างครบถ้วนและเข้าใจง่าย

5. การเจรจาต่อรอง การเจรจาต่อรองเป็นกระบวนการที่ทั้งสองฝ่ายต้องฟังความคิดเห็นของกันและกันอย่างตั้งใจ เพื่อให้เข้าใจความต้องการของกันและกัน ซึ่งจะช่วยให้การเจรจาต่อรองเป็นไปอย่างราบรื่นและประสบความสำเร็จ

6. การบริการลูกค้า พนักงานบริการลูกค้าจำเป็นต้องฟังความต้องการของลูกค้าอย่างตั้งใจ เพื่อให้สามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพ

7. การช่วยเหลือผู้อื่น เมื่อเราช่วยเหลือผู้อื่น เราจำเป็นต้องฟังความต้องการและปัญหาของผู้อื่นอย่างตั้งใจ เพื่อให้สามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

8. การฝึกอบรมหรือสัมมนา การฝึกอบรมหรือสัมมนาเป็นโอกาสที่ดีในการรับฟังข้อมูลจากผู้อื่น ซึ่งจะช่วยให้เรามีความรู้และทักษะใหม่ๆ

9. การเข้าร่วมการประชุม การประชุมเป็นโอกาสที่ดีในการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ซึ่งจะช่วยให้เราเข้าใจสถานการณ์และแนวทางการทำงาน

10. การอ่านหนังสือหรือบทความ การอ่านหนังสือหรือบทความเป็นโอกาสที่ดีในการรับฟังความคิดและมุมมองของผู้อื่น ซึ่งจะช่วยให้เราเปิดกว้างและเข้าใจผู้อื่นมากขึ้น

ประสบการณ์ในการทำงานเหล่านี้มีส่วนในการพัฒนาทักษะการฟังของเราในด้านต่าง ๆ เช่น การจดจ่อ การเข้าใจ การตอบสนอง การสรุป เป็นต้น หากเราฝึกฝนทักษะการฟังอย่างสม่ำเสมอ เราก็จะสามารถพัฒนาทักษะการฟังให้ดีขึ้น ซึ่งจะช่วยให้การทำงานของเรามีประสิทธิภาพมากขึ้น